Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575080-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Giżycko: Servizi di gestione discariche di rifiuti

2022/S 202-575080

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Indirizzo postale: Spytkowo 69
Città: Giżycko
Codice NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Codice postale: 11-500
Paese: Polonia
E-mail: biuro@zuokspytkowo.pl
Tel.: +48 875555410
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.zuokspytkowo.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12

Numero di riferimento: 2721/2022
II.1.2)Codice CPV principale
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów potwierdzających odzysk z zagospodarowanego odpadu (dokument potwierdzający odzysk). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Spytkowo 69; 11-500 Giżycko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tzw. preRDF) w ilości do 5 200 Mg poprzez ich odzysk.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów potwierdzających odzysk z zagospodarowanego odpadu (dokument potwierdzający odzysk). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Spytkowo 69; 11-500 Giżycko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm ( tzw. balast) w ilości do 6 300 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów potwierdzających odzysk z zagospodarowanego odpadu (dokument potwierdzający odzysk). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Spytkowo 69; 11-500 Giżycko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych w ilości do 2 100 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów potwierdzających odzysk z zagospodarowanego odpadu (dokument potwierdzający odzysk). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 11 SWZ oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada:

- Aktualne decyzje administracyjne w zakresie przetwarzania odpadów objętych niniejszym zamówieniem

- Aktualny wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 11 SWZ oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i dalszym zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Więcej informacji pkt 18 SWZ dostępnej na stronie internetowej zamawiającego https://zuokspytkowo.pl/

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskaza-nie pliku do odszyfrowania.

Więcej informacji pkt 18 SWZ.dostępnej na stronie internetowej zamawiającego https://zuokspytkowo.pl/index.php/zamowienia

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

październik 2023 r.

VI.3)Informazioni complementari:

W postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego: biuro@zuokspytkowo.pl.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych for-mularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Więcej informacji o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego https://zuokspytkowo.pl/index.php/zamowienia oraz na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX u.p.z.p.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

Odwołanie wnosi się:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie:

b) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

- opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022