Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575092-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Susz: Servizi di raccolta di rifiuti

2022/S 202-575092

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Susz
Numero di identificazione nazionale: 7441660829
Indirizzo postale: ul. Wybickiego 6
Città: Susz
Codice NUTS: PL621 Elbląski
Codice postale: 14-240
Paese: Polonia
Persona di contatto: Karwowska Ewa
E-mail: zp@susz.pl
Tel.: +48 552786015
Fax: +48 552786222
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.susz.pl/
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/susz
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/susz
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/susz
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz

Numero di riferimento: ZP.271.29.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu każdej ilości odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Susz, obejmującej miasto Susz i 29 sołectw, które będą zgromadzone w pojemnikach lub workach przy nieruchomościach zamieszkałych oraz odbiorze odpadów zebranych w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, okres usługi obejmuje 12 miesięcy. Na terenie gminy Susz zamieszkuje obecnie 9 689 mieszkańców z czego na terenie miasta 4 309, a na terenach wiejskich 5380. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości w worki z przeznaczeniem na odpady zbierane w sposób selektywny.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL621 Elbląski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Susz

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych: niesegregowane odpady komunalne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji, papier i tektura, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Susz, Adamowo, Babięty Małe, Babięty Wielkie, Bornice Bałoszyce, Bałoszyce Małe, Bronowo Brusiny, Brusiny Małe, Chełmżyca, Czerwona Woda, Dąbrówka, Dolina, Emilianowo, Emilianowo Róża, Falknowo, Falknowo Małe, Grabowiec, Huta, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec, Karolewo, Lisiec, Krzywiec, Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtowo, Redaki, Piotrkowo, Olbrachtówko, Różanki, Różnowo, Rudniki, Stawiec, Ulnowo, Wądoły, Wiśniówek, Zieleń, Żakowice. Wykaz lokali, liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych w miejscowościach gminy zostały przedstawione w załączniku nr 1 do SWZ. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: budynki jednorodzinne – odpady zmieszane 1 raz na 2 tygodnie, selektywnie zebrane 1 raz na 2 tygodnie, budynki wielorodzinne: odpady zmieszane 1 raz w tygodniu, selektywnie zebrane 1 raz w tygodniu, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na zgłoszenie takiej potrzeby przez Zamawiającego. W okresie przed Świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz 1 listopada, na 7 dni przed tym okresem i dwa dnia po tym okresie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów i dostosowania go do chwilowych potrzeb. Odbiór odpadów może być prowadzony we wszystkie dni tygodnia, w godz. od 6.00 do 20.00.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Odbiór odpadów wielkogabarytowych / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Promocja selektywnej zbiórki odpadów / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności na terenie Gminy Susz, o którym mowa w art. 9b ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

b) posiada wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 699 ze zm.)

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1) doświadczenie zawodowe: Dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie)przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 1 zadania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem usługom stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie wykonanie usługi odbioru lub obioru i zagospodarowania odpadów komunalnych o wartości nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto .

2) kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:

- 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami odbierającymi odpady komunalne wymienionymi w Wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych,

- 4 osoby obsługujące załadunek i rozładunek pojemników i worków na odpady komunalne.

3) potencjał techniczny: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej:

- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych służących do opróżniania pojemników o pojemności 110 l - 1100 l,

- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w pojemnikach oraz workach,

- jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 8 do SWZ). Okoliczności, w jakich Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zostały wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:

Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 Susz

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/susz

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III kwartał 2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4),5), 7) – 10) ustawy, wykaz podmiotowych środków dowodowych, warunki udziału w postępowaniu, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, termin związania ofertą, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące wadium, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych itp. - zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3)

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Zgonie z art. 505 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Dodatkowo odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4 Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022