Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575172-2022

Submission deadline has been amended by:  654478-2022
19/10/2022    S202

Polonia-Słupsk: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 202-575172

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miasto Słupsk
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Plac Zwycięstwa 3
Città: Słupsk
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-200
Paese: Polonia
E-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
Tel.: +48 598488440
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.um.slupsk.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych”.

Numero di riferimento: AT.ZP.271.25.2022RMN
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych.

2. Rodzaj zamówienia: usługi

3. Zamówienie nie jest podzielone jest na części.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90511200 Servizi di raccolta di rifiuti domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL636 Słupski
Luogo principale di esecuzione:

Miasto Słupsk

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych.

2. Rodzaj zamówienia: usługi

3. Zamówienie nie jest podzielone jest na części.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kryterium środowiskowe (Ś) - zastosowanie worków pochodzących z recyklingu, znaczenie / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności faktur (T) / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Dodatkowe akcje edukacyjne (A) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jeżeli wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r., poz. 1297, 1549) oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2022 r., poz. 24, 974, 1570) prowadzonego przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

b) wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, (BDO, Dział VII) w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia – zgodnie z art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r., poz. 699, 1250, 1726).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli wykaże, że:

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje nadal, należycie co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych, w tym zbieranych selektywnie odpadów (frakcji: szkła, tworzyw sztucznych, papieru, bioodpady, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych) jednocześnie od co najmniej 50 tysięcy mieszkańców w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy oraz załączy dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz usług;

b) celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował następującym sprzętem:

1) co najmniej 12 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym co najmniej 2 wyposażonymi w myjkę;

2) co najmniej 6 pojazdami przystosowanymi do obierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wszystkich frakcji odpadów objętych niniejszym zamówieniem (HDS);

3) co najmniej 8 pojazdami do odbierania odpadów z funkcją kompaktującą;

4) co najmniej 4 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów w kontenerach o pojemności 6 – 10 m³;

5) co najmniej 100 pojemnikami o pojemności minimum 360 l na szkło;

6) co najmniej 100 pojemnikami o pojemności minimum 1,1 m³ na papier i tekturę;

7) co najmniej 100 pojemnikami o pojemności minimum 1,1 m³ na tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe;

8) co najmniej 30 pojemnikami na baterie;

9) co najmniej 30 pojemnikami na przeterminowane leki;

10) sprzętem niezbędnym do mycia i dezynfekcji pojemników;

11) miejscem przystosowanym do mycia i dezynfekcji pojemników - Załącznik Nr 11 do SWZ - Wykaz wyposażenia.

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby pojazdy posiadały aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie w zakresie OC przez cały okres trwania umowy. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu aktualnych badań technicznych pojazdów oraz ubezpieczenia w zakresie OC zawarte jest w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.

c) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 48 kierowców posiadających uprawnienia wymagane przepisami prawa do kierowania pojazdami stanowiącymi potencjał techniczny wykonawcy, w tym 6 kierowców posiadających uprawnienia do obsługi kategorii UDT IIŻ – Załącznik Nr 10 do SWZ – Wykaz osób.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy określone zostały w Załączniku Nr 4 do SWZ - Projekt umowy.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 22/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/11/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

II lub III kwartał 2025

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022