Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 575223-2022

19/10/2022    S202

Polonia-Babice: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

2022/S 202-575223

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Urząd Gminy w Babicach
Numero di identificazione nazionale: PL21
Indirizzo postale: ul. Krakowska 56
Città: Babice
Codice NUTS: PL21 Małopolskie
Codice postale: 32-551
Paese: Polonia
Persona di contatto: Dawid Pierzchała
E-mail: zamowienia@babice.pl
Tel.: +48 326134013
Fax: +48 326134002
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.babice.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Babice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Numero di riferimento: Wb.271.15.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Babice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) oraz w zapisach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Zakres prac został określony w SWZ wraz z załącznikami.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
34928480 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL21A Oświęcimski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Babice

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Babice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) oraz w zapisach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.

2.Zamówienie nie zostało podzielone na części.

3.Szacunkowa ilość odpadów przeznaczona do odbioru, to: 3.369,26 Mg.

4.Przedmiot zamówienia obejmuje także:

1)Wyposażenie, na czas realizacji zamówienia, wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Babice w worki na odpady komunalne zbierane selektywnie.

2)Wyposażenie w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, na czas realizacji zamówienia, wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Babice oraz należyte utrzymanie pojemników.

3)Odbiór przeterminowanych leków oraz zużytych baterii z wyznaczonych punktów na terenie Gminy, na zasadach określonych w niniejszej SWZ.

4)Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Babice na zasadach określonych w niniejszej SWZ.

5.Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy - osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) obejmują następujące czynności:

a)kierowanie pojazdami wykorzystywanymi do realizacji zamówienia,

b)prace fizyczne bezpośrednio związane z odbiorem odpadów komunalnych w tym załadunku i wyładunku odpadów,

c)obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),

d)obsługa biurowa.

6.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 1 do SWZ.

7.Pozostałe informacje w SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 p.z.p.:

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

a)aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla Gminy Babice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.);

b)aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

Podmiotowe środki dowodowe:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla Gminy Babice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 p.z.p.:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a)w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o masie całkowitej 3000 Mg w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy.

b)dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia potencjałem technicznym tj.:

- Będzie dysponował pojazdami, w tym w ilości co najmniej:

1) 2 pojazdami (bezpylnymi śmieciarkami), z zabudową przeznaczoną do odbioru odpadów komunalnych, w tym jednym pojazdem (bezpylną śmieciarką) małogabarytową – przystosowaną do odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe, np. wąskie drogi, gęsta zabudowa, tereny sołectw, o wysokich, ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach – do odbioru odpadów zmieszanych. Pojazdy przeznaczone do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny umożliwiać odbiór i transport odpadów gromadzonych w następujących typach pojemników: pojemniki o pojemności:120 l, 240 l i 1100 l;

2)2 pojazdami przeznaczonymi do zbiórki odpadów gromadzonych w sposób selektywny w workach o pojemności 120 l oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odpadów wielkogabarytowych oraz innych odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia,

3)1 pojazdem, bez funkcji kompaktującej, umożliwiającym odbiór wraz z transportem odpadów zgromadzonych w kontenerach.

Pojazdy winny spełniać wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 4 ppkt 32– 40 oraz 44 SWZ.

- Będzie posiadał bazę magazynowo – transportową na terenie gminy Babice lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Babice zlokalizowanej na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dla spełnienia warunku, o którym mowa w ppkt a) konieczne jest wykazanie jego spełnienia przez jednego z wykonawców (całościowo) – tego, który będzie wykonywał czynności z tym warunkiem związane. W zakresie warunków, o których mowa w ppkt b), dopuszczalne jest wykazanie spełnienia warunku w sposób łączny.

Podmiotowe środki dowodowe:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ,

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących: Załącznik Nr 1 do SWZ.

2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

5.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawił dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Babicach ul. Krakowska 56, 32 - 551BABICE - sala konferencyjna.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)w art. 108 ust. 1 p.z.p. (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne);

2)w art. 109 ust. 1 pkt 4) p.z.p. (tzw. przesłanki wykluczenia fakultatywne);

3)w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);

4)w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Podmiotowe środki dowodowe:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

b) oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji,

d)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ofertę składa Wykonawca pod rygorem nieważności, na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ wraz z załącznikiem do formularza ofertowego – zestawienie instalacji.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., w zakresie wskazanym, w dokumentach zamówienia, sporządzone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ);

2)oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art.5k rozporządzenia 833/2014 oraz art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia

z art.5k rozporządzenia 833/2014 oraz art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

4)oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 p.z.p. i dokumentach zamówienia, dotyczące wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;

5)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy;

6)dowód wniesienia wadium;

7)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Roz. II SWZ.

Pozostałe informacje w SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ określone w niniejszym dziale (Dział IX ustawy Pzp) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.ODWOŁANIE przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.Odwołanie wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2022