Lavori - 608143-2019

Submission deadline has been amended by:  143063-2020
23/12/2019    S247

Bulgaria-Sofia: Stazione della metropolitana

2019/S 247-608143

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: „Metropoliten“ EAD
Numero di identificazione nazionale: 000632256
Indirizzo postale: ul. „Knyaz Boris I“ No. 121
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: inzh. Krasimira Georgieva, inzh.Iskra Ilieva
E-mail: kgeorgieva@metropolitan.bg
Tel.: +359 29212034/ +359 29212722
Fax: +359 29877892

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.metropolitan.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://metropolitan.nit.bg/

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://metropolitan.nit.bg/2019/proczeduri-po-zop/proektirane-i-stroitelstvo-na-liniya-3,-etap-iii/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: „Метрополитен“ ЕАД
Numero di identificazione nazionale: 000632256
Indirizzo postale: ул. „Княз Борис I“ № 121
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Аделина Стоичкова
Tel.: +359 29212012
E-mail: metro@metropolitan.bg
Fax: +359 29872244
Codice NUTS: BG411 София (столица)

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.metropolitan.bg

Indirizzo del profilo di committente: https://metropolitan.nit.bg/2019/proczeduri-po-zop/proektirane-i-stroitelstvo-na-liniya-3,-etap-iii/

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: инвеститорска дейност по възлагане на СМР

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, линия 3, етап III — участък под бул. Владимир Вазов от км 4+340,00 до км 1+280,00 с 3 метростанции по обособени позиции

II.1.2)Codice CPV principale
45234125 Stazione della metropolitana
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Обществената поръчка е за изготвяне на технически (работен) проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите, е 3 060 м. По трасето се изграждат 3 подземни метростанции — МС2, МС3 и МС4, и 2 междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък след МС2. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на 4 обособени позиции

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 220 000 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Проектиране и строителство на метроучастък от км 2+581,20 до км 1+280,00 с 1 подземна метростанция (МС2), междустанционна вентилационна уредба (ВУ) и оборотен участък

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
45221200 Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Luogo principale di esecuzione:

гр. София

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Изготвяне на технически /раб./ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС3 до края на оборотния участък, една подземна метростанция /МС2/ и една междустанц. вентилационна уредба /ВУ/. МС2 е разположена по протежението на бул. "Вл. Вазов", под кръстовището на бул. "Вл. Вазов" с ул. "Ст. Доспевски". Предвижда се МС2 и метротунелът да се изграждат по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване. МС2 е разположена в прав участък, с вход от две страни с два вестибюла. В МС2 е предвидена тягова подстанция.Метроучастъкът е с дължина 1301,20м. МС2 има дължина 158,50м и разгъната застроена площ 7125м?. Междустанционната ВУ е при км.2+023,00.

Техническият /раб./ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части:1. Инженерно-геол. проучвания; 2. Трасе, профил и трасировачен план; 3. Геодезия; 4. Арх.; 5. Конструкции; 6. Релсов път; 7. Контактна мрежа – механична и електрическа част

8. Електроснабдяване – Тягово-понизителна станция /ТПС/, Кабелни връзки 10 kV между МС2 и МС3, Вътрешни ел.инсталации НН в МС2 и в участъка МС2-МС3; 9.Автоматика и телемеханика - Авт. и телемех. на ТПС, Автоматика и телемеханика на отопление, вентилация, климатизация и осветление; 10. Водоснабдяване и канализация /ВиК/ - МС2, тунелен водопровод между МС2 и МС3 и водоотливни станции в МС2 и в участъка МС2-МС3; 11.Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/ - МС2 и междустанционна ВУ 12.Специализирани сл.токови и аудиовизуални системи – МС2: Диспечерски връзки, Озвучително-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвестителна система, Система за видеоконтрол, Система за контрол на достъпа, Сигнално-охранителна система; 13. Система за контрол и таксуване на пътниците; 14. Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/

15. Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството – преустройство на: външни ВиК мрежи, ел.снабдителни мрежи, тролейбусна контактна мрежа, улично осветление, топлофикационна мрежа. Преустройствата на инженерните мрежи на границата между ОП1 и ОП2 са ангажимент на изпълнителя на ОП1.16. Паркоустройство; 17. Пожарна безопасност

Продължение от VI.3...Участникът трябва да разполага с екип от правоспособни проектанти по съответните части от проекта, както следва:1) Проектант по част Конструкции – да е бил проектант по тази част на минимум 1 проект за подземна метростанция или тунел /на метро, ж.п. или път/.

2) Проектант по част Геоложки и хидрогеоложки проучвания - да е извършвал геоложки и хидрогеоложки проучвания или да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект.3) Проектант по част Архитектура - да е бил проектант по тази част на минимум 1 метростанция или сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена площ минимум 2000м2. 4) Проектант по част Пътни работи - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект.5) Проектант по част Електрическа - да е бил проектант по тази част на минимум 1тягова подстанция и на тягово захранване, силови ел.инсталации и осветление на мин. 1 метростанция или сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена площ минимум 2000м2. 6) Проектант по част Релсов път - да бил проектант по тази част на мин.1 проект за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт.7) Проектант по част Контактна мрежа - да бил проектант на захранваща контактна мрежа на минимум 1 обект от електротранспорта и на мин. 1 проект за метро или жп-транспорт.8) Проектант по част Отопление, вентилация и климатизация - да е бил проектант по тази част на минимум 1 проект.9) Проектант по част В и К - да бил проектант по тази част на мин. 1 проект.10) Пр. по част Спец. сл.токови и аудиовизуални системи /Дисп.и връзки, Озвучително-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвест. система, Система за видеоконтрол, СОТ система/ - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект, вкл. видеоконтрол

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Проектно предложение / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Ponderazione: 18
Prezzo - Ponderazione: 48
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 75 000 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 39
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
45221200 Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Luogo principale di esecuzione:

София

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС4 до края на МС3, една подземна метростанция /МС3/ и една междустанционна ВУ. МС3 е разположена под южното платно на бул. ”Владимир Вазов”, между ул. „Витиня“ и ул. „Бесарабия“. Предвижда се МС3 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/. МС3 е разположена в крива с радиус 800м, с вход от две страни с два вестибюла. В МС3 е предвидена подстанция.Метроучастъкът е с дължина 1063,80м. МС3 има дължина ? 155м и разгъната застроена площ 5485м?. Междустанционната ВУ е при км.3+127,00.

Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части:

1. Инженерно-геоложки проучвания

2. Трасе, профил и трасировачен план

3. Геодезия върху актуална кадастрална карта

4. Архитектура

5. Конструкции

6. Релсов път

7. Контактна мрежа – механична и електрическа част

8. Електроснабдяване - Понизителна станция /ПС/, Кабелни връзки 10 kV от градски подстанции до МС3, Кабелни връзки 10 kV между МС3 и МС4, Вътрешни електроинсталации НН в МС3 и в участъка МС3-МС4

9. Автоматика и телемеханика - Автоматика и телемеханика на ПС, Автоматика и телемеханика на отопление, вентилация, климатизация и осветление

10. Водоснабдяване и канализация /ВиК/ - МС3, тунелен водопровод между МС3 и МС4 и водоотливни станции в МС3 и в участъка МС3-МС4

11. Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/ - МС3 и междустанционна ВУ

12. Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи – МС3: Диспечерски връзки, Озвучително-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвестителна система, Система за видеоконтрол, Система за контрол на достъпа, Сигнално-охранителна система

13. Система за контрол и таксуване на пътниците

14. Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/

15. Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството – преустройство на: външни ВиК мрежи, ел.снабдителни мрежи, тролейбусна контактна мрежа, улично осветление, топлофикационна мрежа, газоснабдявне

16. Паркоустройство

17. Пожарна безопасност

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Проектно предложение / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Ponderazione: 18
Prezzo - Ponderazione: 48
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 65 000 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 39
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.3+645,00 с една подземна метростанция /МС4/

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
45221200 Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Luogo principale di esecuzione:

Гр.София

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС5 до края на МС4 и една подземна метростанция /МС4/. МС4 е ситуирана под южното платно на бул. ”Владимир Вазов”, встрани от коритото на р. Перловска, в непосредствена близост до ул. „Левски Вековен“. Предвижда се МС4 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/. МС4 е разположена в прав участък, с вход от една страна с един вестибюл. В МС4 е предвидена подстанция. Метроучастъкът е с дължина 695,00м. МС4 има дължина 128,80м и разгъната застроена площ 5450м?.

Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части:

1. Инженерно-геоложки проучвания

2. Трасе, профил и трасировачен план

3. Геодезия върху актуална кадастрална карта

4. Архитектура

5. Конструкции

6. Релсов път

7. Контактна мрежа – механична и електрическа част

8. Електроснабдяване - Понизителна станция /ПС/, Кабелни връзки 10 kV между МС4 и МС5, Вътрешни електроинсталации НН в МС4 и в участъка МС4-МС5

9. Автоматика и телемеханика - Автоматика и телемеханика на ПС, Автоматика и телемеханика на отопление, вентилация, климатизация и осветление

10. Водоснабдяване и канализация /ВиК/ - МС4, тунелен водопровод между МС4 и МС5 и водоотливна станция в МС4

11. Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/ - МС4

12. Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи – МС4: Диспечерски връзки, Озвучително-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвестителна система, Система за видеоконтрол, Система за контрол на достъпа, Сигнално-охранителна система

13. Система за контрол и таксуване на пътниците

14. Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/

15. Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството – преустройство на: външни ВиК мрежи, ел.снабдителни мрежи, тролейбусна контактна мрежа, улично осветление, топлофикационна мрежа, газоснабдявне

16. Паркоустройство

17. Пожарна безопасност

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Проектно предложение / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Ponderazione: 18
Prezzo - Ponderazione: 48
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 50 000 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 39
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три подземни метростанции /МС2, МС3 и МС4/ и оборотен участък: Системи за контрол и управление на влаковото движение, комуник

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
32500000 Materiali per telecomunicazioni
48000000 Pacchetti software e sistemi di informazione
48140000 Pacchetti software per il controllo del traffico ferroviario
48151000 Sistema di controllo informatico
48813000 Sistema di informazione passeggeri
71320000 Servizi di ideazione tecnica
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Luogo principale di esecuzione:

Гр.София

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Продължава от II.2.1...комуникации и перонни преградни врати.

Изготвяне на технически проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации и перонни преградни врати за подземен метроучастък от края на МС5 до края на оборотния участък, с три подземни метростанции /МС2, МС3 и МС4/.Метроучастъкът е с дължина 3060,00м. По трасето се разполагат три подземни метростанции /МС2, МС3 и МС4/ и оборотен участък.

Техническият проект, доставката и монтажа на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация, трябва да бъдат изпълнени за следните системи:

1. Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/

2. Пътническа информационна система /ПИС/

3. Транспортно-комуникационна система

4. Интигрирана радио-комуникационна система

5. SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването

6. Система за автоматични перонни преградни врати /САППВ/.

Продължава от раздел VI.3...Участникът да разполага с екип от правоспособни проектанти по съответните части от проекта, както следва:

1) Проектант на Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/ ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 или еквивалентен и ниво на автоматизация GoA 3 или по-високо (Grades of Automation), съгласно стандарт IEC 62290 или еквивалентен - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект

2) Проектант на Пътническа информационна система /ПИС/ - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект

3) Проектант на Система за автоматични перонни преградни врати /САППВ/ - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект

4) Проектант на Диспечерско управление на електроснабдяването /SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването ниво на безопасност SIL2 или по-високо, съгласно стандарт EN 61508 или еквивалентен/ - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект

5) Проектант на Радио-комуникационна система - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект

6) Проектант на Транспортно-комуникационна система ниво на безопасност SIL3 или по-високо, съгласно стандарт EN 61508 и стандарт EN 50159 или техни еквивалентни - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Предложение за проектиране на системите /ПП/ / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Предложение за планиране и изпълнение на системите /ПИ/ / Ponderazione: 12
Prezzo - Ponderazione: 48
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 33
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

II.2.14)Informazioni complementari

Плащания: а) авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора, ако е заявен аванс, след предоставяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства и съответната фактура; б) междинни плащания: 10 %, 45 %, 45 %; в) окончателно плащане – 10 %; От всяко плащане по б. „б“ и „в“ се приспадат пропорционално платените авансово предоставени средства и 10 % за окончателното плащане

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

За обособени позиции № 1, 2 и 3:

Участникът трябва да е вписан в професионален регистър на строителя:

— за български лица — в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на стоежи първа категория,

— за чуждестранни лица — в аналогични регистри или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с изискването с попълване на информацията (номера на удостоверението за вписване в професионалния регистър на строителя или на еквивалентния документ) в ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“.

Доказване на изискването: валидно удостоверение за вписване в професионалния регистър на строителя или еквивалентен документ.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

За обособени позиции № 1, 2, 3 и 4:

Изисква се:

1. Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“.

Доказване: по т. 1:

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с изискването с попълване на информацията (конкретния годишен оборот за последните 3 приключили финансови години) в ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“. За участник чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

Документи за доказване на изискването:

1.1. За обособени позиции № 1, 2 и 3: справка за оборота реализиран от проектиране и строителство.

1.2. За обособена позиция № 4: справка за оборота, реализиран от проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи, свързани с управлението на влакове.

По т. 2: доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1.1. За обособени позиции № 1, 2 и 3:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, изчислен на база годишните обороти от проектиране и строителство, сумарно от последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:

— за обособена позиция № 1: 80 (осемдесет) млн. лв. без ДДС,

— за обособена позиция № 2: 70 (седемдесет) млн. лв. без ДДС,

— за обособена позиция № 3: 50 (петдесет) млн. лв. без ДДС.

1.2. За обособена позиция № 4:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, изчислен на база годишните обороти от проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи, свързани с управлението на влакове, сумарно от последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си: 30 (тридесет) млн. лв. без ДДС.

2. За обособени позиции № 1, 2, 3 и 4:

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ (по чл. 171 от ЗУТ) или еквивалент за лица, извършващи дейност проектиране с покритие — минимална сума за проектант (за строежи първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ) — 300 000 лв.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

За обособени позиции № 1, 2, 3 и 4 /OП1, ОП2, ОП3 и ОП4/:

1. Участникът да е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката;При подаване на офертата, участникът за съответната обособена позиция декларира съответствието си с изискването с попълване на информацията /изпълнение на строителството на посочените в т.1 обекти/ в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ – За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид.

За обособени позиции № 1, 2, 3:

2. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата дейности по проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката;При подаване на офертата, участникът за съответната обособена позиция декларира съответствието си с изискването с попълване на информацията /проектиране на посочените обекти/ в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ – За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид.

Доказване: по т.1. списък на строителството, посочено в Част IV: Критерии за подбор, буква В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ от ЕЕДОП, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

По т.2:списък на услугите, посочени в Част IV: Критерии за подбор, буква В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ от ЕЕДОП, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.Ако дейностите по проектиране са изпълнени в рамките на инженеринг, същите представляват строителство по смисъла на приложимото законодателство. Предвид посоченото, относимият период на опита за проектиране по договор за инженеринг е 5 /пет/ години.

За обособени позиции № 1, 2, 3 и 4:

3.Участникът трябва да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с изискването с попълване на информацията за професионалната компетентност на членовете на ръководния състав в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В –Образователна и професионална квалификация, съгл. изискванията в раздел IV, т. 3 от документацията- Том 1 указания.

За ОП 1, 2, 3 и 4:

4. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката-екип от правоспособни проектанти по съответните части от проекта.

Доказване: по т.3 и т.4 списък на членовете на ръководния състав/персонала, посочен в Част IV: Критерии за подбор, буква В: от ЕЕДОП, както и документи, които доказват професионалната компетентностна лицата.

5.1 за ОП1, ОП2 и ОП3: а) Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.

Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна в областта на строителството; б)Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.

Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентна в областта на строителството. 5.2. За ОП4: а)Участникът да прилага системи за управление на качеството. Участникът да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна в областта „Автоматизация на релсовия транспорт, електронни централизации и/или безпилотни системи“; б) Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда. Участникът да има внедрена система за опазване на ок. среда EN ISO 14001 или еквивалентна в областта „Инженерингова дейност на системи за управление“. Доказване по т.5.1 и т.5.2 - копие на съответния сертификат.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1.Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

1.1. За OП1:Ново строителството на: а) минимум една подземна метростанция и б) минимум 0,5 км тунел/и (на метро или жп тунел, включително релсов път) или минимум 0,5 км пътен тунел/и и минимум 0,5 км релсов път;

За ОП2-Ново строителството на: а) мин. една подземна метростанция и б) мин. 0,1 км тунел/и (на метро или жп тунел), изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод, включително релсов път, или минимум 0,1 км пътен тунел/и, изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод и минимум 0,1 км релсов път; За ОП3-Ново строителството на: а) минимум една подземна метростанция и б) минимум 0,1 км тунел/и (на метро или жп тунел), изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод, включително релсов път, или минимум 0,1 км пътен тунел/и, изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод и минимум 0,1 км релсов път. За „изпълнени дейности по строителство“ ще се считат обектите, по т.1.1 за които е съставен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа - за български лица; за чуждестранни лица – еквивалентен документ.

1.2. За ОП4: Изпълнени системи, свързани с управлението на влакове, както следва:·Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/ – ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 или еквивалентен и ниво на автоматизация GoA 3 или по-високо (Grades of Automation), съгласно стандарт IEC 62290 или еквивалентен; Пътническа информационна система /ПИС/: Система за автоматични перонни преградни врати /САППВ/; Диспечерско управление на електроснабдяването /SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването ниво на безопасност SIL2 или по-високо, съгласно стандарт EN 61508 или еквивалентен/; Радио-комуникационна система на железопътен или метроучастък, състоящ се от мининум три жп гари, съответно три метростанции; Транспортно-комуникационна система ниво на безопасност SIL3 или по-високо, съгласно стандарт EN 61508 и стандарт EN 50159 или техни еквивалентни. За „изпълнени системи, свързани с управлението на влакове“ ще се считат системите, посочени в т.2.1, за които е съставен констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /акт-образец 15/ за строителен обект, в който същите са инсталирани или еквивалентен документ, удостоверяващ, че посочените в т.1.2 системи са проектирани, доставени, монтирани и за които пусковите изпитания са приключили успешно.За да изпълни изискването по т.1.2 участникът трябва да е изпълнил минимум по една от всички системи, посочени в т.1.2 За да изпълни изискването по т.1.2 участникът може да е изпълнил сходни системи. За „сходни системи“ ще се считат системи,всички изисквания на Възложителя за системите, като може да се различават по конфигурацията на модулите, от които е съставена системата и архитектурата на изграждането й.

2. Участникът да е изпълнил дейности по проектиране: За ОП1 – Одобрен проект във фаза технически или работен проект за: а) мин. една подземна метростанция и б) мин. 0,5 км тунел/и (на метро или жп тунел, включително релсов път) или мин. 0,5 км пътен тунел/и и мин. 0,5 км релсов път; За ОП2 – Одобрен проект във фаза технически или работен проект за: а) мин. една подземна метростанция и б) минимум 0,1 км тунел/и (на метро или жп тунел), изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод, включително релсов път, или мин. 0,1 км пътен тунел/и, изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод и мин. 0,1 км релсов път; За ОП3–Одобрен проект във фаза техн. или раб. проект за а) мин. 1 подземна метростанция и б)мин. 0,1 км тунел/и (на метро или жп тунел), изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод, включително релсов път, или минимум 0,1 км пътен тунел/и, изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод и минимум 0,1 км релсов път

3. продължава в раздел VI.3.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. При изпълнение на поръчката следва да се спазват изискванията на възложителя, посочени в том 1 на документацията, указанията в методиката за оценка, том 1А, техническите спецификации от документацията за обществената поръчка.

Продължава в раздел VI.4.3):

2. При изпълнение на поръчката следва стриктно да се спазват изискванията на действащото законодателство и нормативната уредба.

3. При изпълнение на поръчката изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и които са приложими към предоставяните дейности:

— относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: www.nap.bg,

— относно задълженията за опазване на околната среда: МОСВ: www3.moew.government.bg/,

— относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: http://www.mlsp.government.bg.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/03/2020
Ora locale: 17:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 12/10/2020
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/03/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:

Гр. София, „Метрополитен“ ЕАД, гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 121, заседателна зала

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Продължава от III.1.3:

3.1. За обособени позиции 1,2 и 3: Участникът трябва да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 1) Ръководител на Проекта - с висше техническо строително образование или еквивалентно, опит като ръководител на изпълнено строителство на мин. 1 обект - метростанция, или тунел (на метро, ж.п. или път), или сграда с мин. два подземни етажа /нива/; 2) Ръководител проектиране - с висше техническо строително образование или еквивалентно, опит на ръководна длъжност на одобрено проектиране на мин. 1 обект – метростанция, или тунел (на метро, ж.п. или път), или сграда с минимум два подземни етажа /нива/; 3)Ръководител строителство - с висше техническо строително образование или еквивалентно, опит на ръководна длъжност на изпълнено строителство на мин. 1 обект - метростанция, или тунел (на метро, ж.п. или път), или сграда с минимум два подземни етажа /нива/; 4)Специалист по контрол на качеството - с висше техническо образование или еквивалентно, опит на длъжност или позиция, свързана с контрол на качеството, при строителството на минимум един обект; 5)Специалист по геология - с висше техническо образование или еквивалентно, опит по геология в проучването, или в проектирането, или в строителството на мин. 1 обект.

3.2. ЗА ОП4: Участникът трябва да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката: 1) Ръководител на Проекта - с висше техническо образование или еквивалентно и опит като ръководител на минимум един обект. Обектът трябва да бъде железопътен или метроучастък, състоящ се от мин. три жп гари, съответно три метростанции, изпълнен по следните системи или сходни на тях - Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/ и Перонни преградни врати;2) Специалист по контрол на качеството - с висше техническо образование или еквивалентно, с опит на длъжност или позиция, свързана с контрол на качеството, при строителството на мин. 1 обект.

3.3. Участникът трябва да разполага с екип от правоспособни проектанти по съответните части от проектаа:

За ОП1 продължава в раздел II.2.4

За ОП2 и ОП3: 1)Проектант по част Конструкции – да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект за подземна метростанция, или сграда с мин. два подземни етажа /нива/, или тунел /на метро, ж.п. или път/. 2)Проектант по част Конструкции на тунели – да е бил проектант по тази на мин. 1 тунел, предвиден за изграждане по НАТМ /на метро, ж.п. или път/. 3) Проектант по част Геоложки и хидрогеоложки проучвания - да е извършвал геоложки и хидрогеоложки проучвания или да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект. 4) Проектант по част Архитектура - да е бил проектант по тази част на мин. 1 метростанция или сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена пл. минимум 2000м2. 5) Проектант по част Пътни работи - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект.

6) Проектант по част Електрическа - да е бил проектант по тази част на мин. 1 тягова подстанция и на тягово захранване, силови ел.инсталации и осветление на минимум една метростанция или сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена площ минимум 2000м2; 7) Проектант по част Релсов път - да бил проектант по тази част на мин. 1 проект за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт.8) Проектант по част Контактна мрежа - да бил проектант на захранваща контактна мрежа на минимум 1 обект от електротранспорта и на мин. 1 проект за метро или жп-транспорт. 9) Проектант по част ОВ и К - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект; 10) Проектант по част ВиК - да бил проектант по тази част на мин. 1 проект;11) Проектант по част Специализирани сл.токови и аудиовизуални системи/Дисп. връзки, Озв.-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвест. система, Система за видеоконтрол,Система за контрол на достъпа, Сигнално-охранителна система/ - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект.

За ОП4:продължава в раздел II.2.4 за ОП4

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Сроковете за подаване на жалби са: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС, както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) възникнали преди или по време на процедурата.

За ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4: Договорите влизат в сила от датата на подписването им. Изпълнението на Договора се отлага до датата на получаване от Изпълнителя на писмено потвърждение от Възложителя, че са осигурени необходимите средства за финансиране на дейностите. Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на Договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиранесключването му в случай на неосигурено финансиране, без да дължи никакво обезщетение на другата страна.

За ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4: Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на съответния договор без ДДС.Условията са съгласно проекта на договора. За ОП1, ОП2, ОП3: Условия за плащане 10 % авансово плащане при представяне на гаранция за авансово предоставените средства. Условията на плащане са съгласно том 3-Ценова оферта - Всъпителни бележки и договора-том 2 от Документацията, безплато достъпна, неограничено на Профила на купувача: https://metropolitan.nit.bg/2019/proczeduri-po-zop/proektirane-i-stroitelstvo-na-liniya-3,-etap-iii/;

Продължава от раздел III.2.2., т.1...За изпълнението на дейностите от обособени позиции №№ 1, 2 и 3 Възложителят определя задължителни междинни срокове за изпълнение на определени важни дейности, както следва:

— Метростанциите и прилежащите тунелни участъци да бъдат изпълнени по част Конструкции до края на 24-я месец от Датата на започване,

— Релсовият път, контактната мрежа и служебните помещения в метростанциите да бъдат изпълнени до края на 30-я месец от Датата на започване,

— Пероните в метростанциите да бъдат изпълнени до края на 32-я месец от Датата на започване,

— До края на срока на договора /39 месец от Датата на започване/ да бъдат изпълнени довършителните работи по интериора, вертикалната планировка, озеленяването, както и необходимите изпитания за въвеждане в експлоатация.

За изпълнението на дейностите от обособена позиция № 4 Възложителят определя задължителни междинни срокове за изпълнение на определени дейности, както следва:

— Проектирането на системите да бъде изпълнено до края на 6-я месец от Датата на започване,

— Доставката на компонентите на системите да бъде изпълнено до края на 24-я месец от Датата на започване,

— До края на срока на договора /33-я месец от Датата на започване/ да бъдат изпълнени монтажа, настройките и необходимите изпитания за въвеждане в експлоатация, като до края на 30-месец от Датата на започване трябва да са завършени всички монтажни дейности и площадката да бъде освободена от цялото оборудване и приспособленията за монтаж.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: „Метрополитен“ ЕАД
Indirizzo postale: ул. „Княз Борис I“ № 121
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: metro@metropolitan.bg
Tel.: +359 29212083
Fax: +359 29872244

Indirizzo Internet: www.metropolitan.bg

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/12/2019