Servicios - 48831-2018

02/02/2018    S23

Dinamarca-Copenhague: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2018/S 023-048831

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Styrelsen for It og Læring
Número de identificación fiscal: 13223459
Dirección postal: Vester Voldgade 123
Localidad: København V
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 1552
País: Dinamarca
Persona de contacto: Christina Sommer
Correo electrónico: rammeudbud-2018@stil.dk
Teléfono: +45 35878533
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.stil.dk
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202637&B=KA
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202637&B=KA
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udbud af Undervisningsministeriets rammekontrakt for udvikling og vedligehold af applikationer under forretningsområdet: Overgange og datagrundlag (ODA)

Número de referencia: 17/09144-8
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Ordregiver ønsker at indgå en 4-årig rammekontrakt om konsulentydelser til udvikling og vedligehold af applikationer under forretningsområdet Overgange og datagrundlag. Det vil sige applikationer, der primært giver datagrundlag og procesunderstøttelse i overgange fra grundskole over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser, herunder digitale prøver og beviser.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 150 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72266000 Servicios de consultoría en software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0 DANMARK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Danmark.

II.2.4)Descripción del contrato:

Ordregiver udbyder opgaver vedr. udvikling og vedligehold af applikationer under forretningsområdet: Overgange og datagrundlag.

Ordregiver varetager flere tværgående initiativer og indgår i samarbejder med andre offentlige myndigheder om at øge effekten og anvendelsen af it, digitalisering og data i relation til undervisnings- og uddannelsesområdet. Ordregiver har i den forbindelse behov for rammekontrakter med it-leverandører for løbende at kunne få bistand til udvikling og vedligehold af applikationer.

Forretningsområdet ”Overgange og datagrundlag” omfatter applikationer, der primært giver datagrundlag og procesunderstøttelse i overgange fra grundskole over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser, herunder digitale prøver og beviser.

Hovedydelserne under den udbudte rammekontrakt er:

a. Udvikling, videreudvikling og vedligehold, herunder analyse, design, dokumentation, test, fejlrettelser, klargøring til idriftsættelse og projektledelse tilknyttet disse opgaver,

b. Administration, herunder tværgående koordinering, rapportering, vedligehold af egne kompetencer, samt etablering, drift og vedligehold af leverandørens egne udviklingsmiljøer og hjælpeværktøjer,

c. Support,

d. Applikationsrelateret rådgivning og konsulentbistand, herunder driftsstøtte, diverse analyser og dataudtræk.

Leverandøren skal således bistå ordregiver med driftsstøtte, men egentlig applikations- og infrastrukturdrift er ikke en del af opgaven.

Ordregiver ønsker at bruge både agile og vandfaldsbaserede udviklingsmetoder i de udbudte opgaver. Derfor skal leverandøren være tilgængelig i nødvendigt omfang på ordregivers adresser (København og Århus).

Leverandørens opgaver vil variere i rammekontraktens løbetid.

I det følgende beskrives applikationerne, som de ser ud i dag. Det må forventes, at der vil ske ændringer fremover. Kendetegnende for disse applikationer er, at det er meget kritiske systemer med høje krav til leveringssikkerhed.

1. Eksamensdatabasen opsamler karakterer, prøve- og eksamensbeviser for det gymnasiale område for at understøtte digital ansøgning og optagelse på de videregående uddannelser, og levere datagrundlag til statistiske formål. Der anvendes Oracle teknologier;

2. Karakterdatabasen opsamler karakterer, prøve- og eksamensbeviser for grundskoleområdet for at understøtte digital ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne, og levere datagrundlag til karakterstatistikker. Der anvendes JBoss EAP;

3. KOT-systemet anvendes til at koordinere fordelingen af studiepladser på de videregående uddannelser. Der anvendes Oracle teknologier;

4. Netprøver anvendes til de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser. Der anvendes en LEMP-stack og cloud services;

5. Optagelse.dk understøtter den digitale ansøgningsproces til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Der anvendes Oracle teknologier;

6. Ungedatabasen understøtter vejledningsindsatsen over for unge med data om den uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status. Der anvendes JBoss EAP.

Hertil kan komme andre af ordregivers applikationer under samme forretningsområde.

Rammekontrakten er ikke eksklusiv for leverandøren.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 150 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de hovedydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige hovedydelser.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige hovedydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte hovedydelser.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

2)Ansøgers samlede årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning fore-ligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 50 mio. i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

1) En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som skal indgå i referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), anførte hovedydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Baserer en virksomhed sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/03/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 28/03/2018
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 22/02/2018. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i ud-budslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid på kr. 75 000 000-150 000 000. Skønnet er baseret på det historiske forbrug over de sidste 4 år.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse, dog tidligst den 28. august 2018. Ud over den anførte kontraktlængde vil der ved kontraktens ophør være behov for en fleksibel udløbsfase for at sikre en uforstyrret funktion af applikationerne ved et evt. genudbud.

Den 19. februar kl. 13-15 er der orienteringsmøde hos Styrelsen for It og Læring, Fægtesalen, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K. Af hensyn til mødeplanlægningen bedes interesserede senest 5 dage forinden tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma. Ordregiver udarbejder et kort referat fra ori-enteringsmødet, som bliver offentliggjort via det elektroniske udbudssystem.

Der er mulighed for at besigtige applikationsbeskrivelser, dokumentation samt kildekode i datarum. Der henvises til udbudsbetingelsernes Bilag B for nærmere oplysninger om adgang til datarummet.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 35291000
Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/01/2018