Suministros - 52755-2018

06/02/2018    S25

República Checa-Brno: Servicios de desarrollo de software de TI

2018/S 025-052755

Anuncio de información previa

El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Vedre Vida s.r.o.
Número de identificación fiscal: 04000331
Dirección postal: Lidická 700/19
Localidad: Brno
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Código postal: 602 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Pavel Kučera
Correo electrónico: pavel12kucera@seznam.cz
Teléfono: +420 607289999
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_69.html
Dirección del perfil de comprador: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_69.html
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Eurovision, a.s.
Número de identificación fiscal: 27691845
Dirección postal: Veveří 102
Localidad: Brno
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Código postal: 616 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Igor Földeši
Correo electrónico: i.foldesi@eurovision.cz
Teléfono: +420 601591390
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://eurovision.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_69.html
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: zadavatel dle § 4 odst. 2 ZZVZ
I.5)Principal actividad
Otra actividad: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodej

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výsadba krajinné zeleně Brno Dvorska, Tuřany

II.1.2)Código CPV principal
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem je výsadba zeleně v městské části Brno - Tuřany, Tuřany - Dvorska.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 6 589 984.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem je výsadba zeleně v městské části Brno - Tuřany, Tuřany - Dvorska.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006076
II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
21/03/2018

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.5)Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:
19/03/2018

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@compet.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.compet.cz
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@compet.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.compet.cz
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/02/2018