El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 53828-2018

06/02/2018    S25

Dinamarca-Odense: Servicios de transmisión de programas de televisión y de radio

2018/S 025-053828

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: TV 2 DANMARK A/S
Número de identificación fiscal: 10413494
Dirección postal: Rugårdsvej 25
Localidad: Odense C
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 5000
País: Dinamarca
Persona de contacto: Kathrine Qvistgaard
Correo electrónico: kaqv@tv2.dk
Teléfono: +45 23232499
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://permalink.mercell.com/78807900.aspx
Dirección del perfil de comprador: http://www.tv2.dk/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://permalink.mercell.com/78807900.aspx
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://permalink.mercell.com/78807900.aspx
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Broadcast og medie

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Etablering og drift af et kontributionsnetværk for TV 2 DANMARK A/S

II.1.2)Código CPV principal
64228000 Servicios de transmisión de programas de televisión y de radio
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

TV 2 DANMARK A/S (i det følgende kaldet TV 2) ønsker at udbyde en servicekontrakt vedrørende TV 2s IP- og videokontributionsnetværk.

Udbuddet omfatter etablering og drift af et kontributionsnetværk med dertil hørende fejlretning, administration og overvågning. Der indgås en servicekontrakt med én leverandør, der får det fulde ansvar for løsningen.

TV 2 ønsker at indgå en servicekontrakt, der er gældende til 30. november 2021 med mulighed for forlængelse op til 2 gange 1 år.

Idriftsættelse skal ske 1. december 2018.

Tryk her https://permalink.mercell.com/78807900.aspx.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
64220000 Servicios de telecomunicaciones, excepto servicios telefónicos y de transmisión de datos
72700000 Servicios de red informática
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

To delaftaler udbydes, og begge skal indgå i tilbudsgivers tilbud.

Delaftale 1: Kontributionsnet for TV 2.

Som delaftale 1 udbydes et kontributionsnet for TV 2, der skal forbinde TV 2s hovedsæde på Kvægtorvet i Odense med henholdsvis TV 2s produktions- og kontorfaciliteter på Teglholmen i København og TV 2s lokalitet på Christiansborg.

Formålet med forbindelserne er kontribution af video/audio samt IP-forbindelser til brug for TV 2s produktions-, forretnings- og anden IP-baseret funktionalitet.

TV 2 Kvægtorvet er knudepunkt, og alle forbindelser går hertil.

Delaftale 2: Fælles kontributionsnet for TV 2 og TV 2 Regionerne.

Som delaftale 2 udbydes to forskellige netværksløsninger:

Regionsnettet: Et kontributionsnet med to formål:

— -Programfødning til TV 2s hovedkanal fra de 8 regionale TV 2-stationer til TV 2 Kvægtorvet;

— -Kontribution af video/audio mellem de regionale TV 2-stationer og TV 2 Kvægtorvet og mellem de enkelte regionale TV 2-stationer. Kontributionsforbindelserne anvendes til såvel overførsel af færdige programmer, råmateriale samt liveinterviews, hvorfor ukomprimeret HD-SDI er påkrævet for at undgå delay (se særlige forhold vedrørende TV 2/Bornholm).

Familienettet: Ud over Regionsnettet skal der etableres et IP-netværk mellem lokaliteterne. Dette IP-netværk skal benyttes til filudveksling, officesystemer, IP-triggers, intercom og anden IP-netværksbaseret funktionalitet.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 18/06/2018
Fin: 30/11/2021
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

TV 2 ønsker at indgå en kontrakt gældende frem til 30. november 2021 med mulighed for forlængelse med op til 2 gange 1 år.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 3
Número máximo: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og som opfylder minimumskravene til egnethed, end antallet af ansøgere, som TV 2 opfordrer til at afgive tilbud og deltage i forhandlinger, vil TV 2 foretage udvælgelsen ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der i forhold til leveringen i nærværende udbud har den bedste tekniske og faglige formåen.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Delaftale 1 indbefatter følgende optioner, hvor der skal gives et tilbud på alle:

A. 15 ekstra HD-SDI forbindelser af kategori A fra TV2-TH til TV2-OD;

B. 15 ekstra HD-SDI forbindelser af kategori A fra TV2-OD til TV2-TH;

C. 4 ekstra HD-SDI af kategori B fra TV2-XB til TV2-OD;

D. 4 ekstra HD-SDI af kategori B fra TV2-OD til TV2-XB;

E. 100 Gbps båndbredde på IP-forbindelse mellem TV2-TH og TV2-OD i stedet for 20 Gbps;

F. 10 Gbps på ip forbindelse mellem TV2-XB og TV2-OD i stedet for 2 Gbps.

Delaftale 2 indbefatter følgende optioner, hvor der skal gives et tilbud på alle:

A: En option på 2 HD-SDI forbindelser yderligere, fra RE-OJ til REGIONSNET;

B: En option på 2 HD-SDI forbindelser yderligere, fra REGIONSNET TIL TV2-OD.

C, D, E, F, G, H, I, K: Båndbreddekapacitet mellem de enkelte lokaliteter og Familienet på 5 Gbps i stedet for 1 Gbps.

J: Båndbreddekapacitet mellem Bornholm og Familienet på 1 Gbps i stedet for 300 Mbps.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

TV 2 stiller ingen krav vedrørende III.1.1.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.5)Información sobre la negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/03/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 09/03/2018
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés, Inglés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 01/11/2018

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Dirección de internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/02/2018