Servicios - 54139-2018

06/02/2018    S25

Dinamarca-Vejle: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2018/S 025-054139

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Region Syddanmark
Número de identificación fiscal: 29190909
Dirección postal: Damhaven 12
Localidad: Vejle
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 7100
País: Dinamarca
Persona de contacto: Søren Birkenfeldt
Correo electrónico: MDIC@rsyd.dk
Teléfono: +45 21598410
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.regionsyddanmark.dk
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Region Nordjylland
Número de identificación fiscal: 29190941
Dirección postal: Niels Bohrsvej 30
Localidad: Aalborg Ø
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código postal: 9220
País: Dinamarca
Persona de contacto: Udfyldes ikke, da ej tovholder
Correo electrónico: lasse.stender@rn.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rn.dk
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Region Midtjylland
Número de identificación fiscal: 29190925
Dirección postal: Skottenborg 26
Localidad: Viborg
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: henrik.jordt@STAB.RM.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rm.dk
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.rsyd.dk/wm505326
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Anskaffelse af Medical Device Information Colection løsning (MDIC)

Número de referencia: 17/37457
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af Medical Device Information Collection løsning. Region Syddanmark (RSD) har til hensigt at anskaffe en velfungerende løsning til opsamling af data, målt af medicoteknisk (MT) udstyr - Medical Device Information Collection løsning. Herefter benævnt MDIC. Løsning skal kunne indsamle, opbevare og formidle MT-data på en tidstro, struktureret og standardiseret måde.

Fremtidige systemer og MT-udstyr, der skal forbindes, kan med en standardiseret grænseflade formidle data via den centrale MDIC-løsning. Det vil sige, at der med en central platform ikke bliver behov for, at de enkelte specialesystemer selv skal indeholde en dataopsamlingsplatform. Kravspecifikationen, jf. Bilag 3 Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72268000 Servicios de suministro de software
72265000 Servicios de configuración de software
72263000 Servicios de implementación de software
72227000 Servicios de consultoría en integración de software
72541000 Servicios de expansión informática
72266000 Servicios de consultoría en software
72253100 Servicios de unidad de asistencia
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
72311000 Servicios de tabulación de datos
72311200 Servicios de procesamiento por lotes
72312000 Servicios de introducción de datos
48814000 Sistemas de información médica
48814400 Sistema de información clínica
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK031 Fyn
Código NUTS: DK032 Sydjylland
Código NUTS: DK041 Vestjylland
Código NUTS: DK042 Østjylland
Código NUTS: DK050 Nordjylland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Regions Syddanmarks sygehuse. Adresser fremgår af udbudsdokumenterne.

II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af Medical Device Information Collection system. Region Syddanmark (RSD) har til hensigt at anskaffe en velfungerende løsning til opsamling af data, målt af medicoteknisk (MT) udstyr - Medical Device Information Collection system. Herefter benævnt MDIC. Løsning skal kunne indsamle, opbevare og formidle MT-data på en tidstro, struktureret og standardiseret måde.

Fremtidige systemer og MT-udstyr, der skal forbindes, kan med en standardiseret grænseflade formidle data via den centrale MDIC-platform. Det vil sige, at der med en central platform ikke bliver behov for, at de enkelte specialesystemer selv skal indeholde en dataopsamlingsplatform.

Overordnet formål og sigte med en central MDIC-platform:

- Reduktion i antallet af tekniske løsninger for automatisk indsamling og opbevaring af MT-data, hvilket vil fjerne kompleksitet for fremtidige projekter,

- Reducere afhængighed til leverandører af MT-udstyr og specialesystemer ved, at fjerne bindinger mellem MT-udstyr og system,

- Enklere og lettere at genbruge målte MT-data på tværs af afdelinger, specialer og sygehuse,

- Enklere at sikre efterlevelse af it-sikkerhedsmæssige krav, idet alle data håndteres i samme infrastruktur,

- Forbedring af patientsikkerheden ved at sikre direkte binding imellem patientens identitet og de registrerede data,

- Kontinuitet i patientens målte data.

Data fra MT-udstyr, som sammenkobles med patientdata, anses som personfølsomme data. Derfor skal databehandlingen udføres jf. den til enhver tid gældende danske lovgivning og øvrige regler, der gælder for informationssikkerhed i Danmark herunder lovgivning om behandling af personfølsomme data.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 17/08/2018
Fin: 01/09/2025
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Kontrakt træder i kraft ved begge Parters underskrift og er gældende i 7 år. Kunden kan forlænge Kontrakten med op til 2 gange 12 måneder. Kontrakten forlænges ved Kundens skriftlige meddelelse herom til Leverandøren senest 90 dage inden Kontraktens oprindelige løbetid udløber.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 3
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i udbudsbetingelserne angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere. Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier, som er angivet i prioriteret rækkefølge:

1. Teknisk og faglig formåen

Ved evaluering af Ansøgers tekniske og faglige formåen vil der blive lagt vægt på følgende:

- Antal leverancer af lignende MDIC-løsninger,

- Antal referencer med hospitalsvæsenet som kunde,

- Antal referencer i relation til kontraktsummen,

- Ansøgerens organisering og niveau for informationssikkerhed,

- Ansøgerens organisations modenhed inden for projektledelse,

- Antal nøglemedarbejdere der opfylder de stillede krav til projektledelse,

- Antal nøglemedarbejdere der opfylder de stillede krav til Testmanager.

2. Økonomisk og finansiel formåen

Ved evaluering af Ansøgers økonomiske og finansielle formåen vil der blive lagt vægt på følgende:

- Størrelsen af nettoomsætningen i de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Størrelsen af egenkapitalen i det seneste 3 disponible regnskabsår.

Ovenstående kriterier vurderes på baggrund af følgende oplysninger fra Ansøger:

1. Referenceliste, som oplyses i ESPD, del IV, pkt. C. Såfremt der ikke er plads til at angive samtlige referencer i dette felt, vedlægges referenceliste i stedet som et særskilt dokument med tydelig angivelse af, hvad det vedrører;

2. Oplysninger om Ansøgerens organisering og niveau for informationssikkerhed, Ansøgerens organisations modenhed inden for projektledelse, Antal nøglemedarbejdere der opfylder de stillede krav til projektledelse, som oplyses i ESPD, del IV, pkt. C;

3. Nøgletal oplyses i ESPD del IV, pkt. B)

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Udbuddet indeholder option på følgende:

-Udvikling og implementering af driver til medicoteknisk apparatur,

-Udvikling og implementering af integrationer og lignende supportopgaver,

-Levering af funktionalitet "Udfyldelse af skemaer (automatisk)",

-Drift, vedligehold og support,

-Løbende uddannelse af ordregivers personale,

-Supplerende leverancer af datahub uden kryptret transmission,

-Supplerende leverance af tilbehør,

-Reparation og vedligehold af datahub,

-Option på køb af tilsvarende løsning leveret til Region Midtjyllands sundhedsvæsen,

-Option på køb af tilsvarende løsning leveret til Region Nordjyllands sundhedsvæsen.

Detaljerede oplysninger om ovennævnte optioner fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ordregiver stiller ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Tilbudsgiver gøre opmærksom på at Kontrakten indeholder særlige vilkår vedrørende: Databehandleraftale og Udfasningsperiode.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/03/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 21/03/2018
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Ansøger skal i ESPD angive de oplysninger om ansøgeren, der efterspørges i henhold til prækvalifikationsbetingelserne i udbudsmaterialet afsnit 6.Vilkår og procedure for prækvalifikation fremgår af udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud 6 måneder efter endelig kontraktindgåelse jf. Udbudsbetingelserne pkt. 4.

Udbuddet omfatter optioner nævnt i punkt II.2.11.

Der afholdes et præsentationsmøde den 19. februar 2018, kl.13:00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Regionsrådsalen. Tilmelding af deltagere sendes til MDIC@rsyd.dk seneste den 14. februar 2018.

Tilbuddet skal afleveres på den adresse, der fremgår af Del I.3.Antallet af eksemplar fremgår af udbudsbetingelserne.

Såfremt der i løsningen indgår fysiske datahub er Tilbudsgiver forpligtet til sammen med det indledende tilbud at levere én af hver type datahub, der indgår i løsningen.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
Localidad: København Ø
Código postal: 2100
País: Dinamarca
Teléfono: +45 35291000
Dirección de internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med forhandling efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jakobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/02/2018