Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 54724-2018

06/02/2018    S25

Bulgaria-Sofía: Servicios de desarrollo de software de sistemas financieros

2018/S 025-054724

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2017/S 237-492437)

Base jurídica:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Natsionalna agentsiya za prihodite
Número de identificación fiscal: 131063188
Dirección postal: bul. „Knyaz Aleksandar Dondukov“ No. 52
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Persona de contacto: S. Marinova
Correo electrónico: s.marinova@nra.bg
Teléfono: +359 298593135
Fax: +359 298593099
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nap.bg/
Dirección del perfil de comprador: http://nap.bg/news?id=3463

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Разработване и внедряване на информационна система за управление на бюджета на НАП

II.1.2)Código CPV principal
72212442 Servicios de desarrollo de software de sistemas financieros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности:

1. Изготвяне на детайлно описание на организацията на работа за изпълнение на дейностите по поръчката;

2. Бизнес анализ и изготвяне на детайлна функционална спецификация на информационна система за управление на бюджета (ИСУБ);

3. Дизайн на ИСУБ;

4. Разработване (програмиране) на ИСУБ;

5. Тестване на ИСУБ;

6. Трансфер на знания на до 90 служители на НАП;

7. Пилотно внедряване и внедряване на ИСУБ в реална експлоатация;

8. Гаранционна поддръжка за период от 36 месеца.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/02/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 237-492437

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 08/01/2018
Hora local: 17:30
Léase:
Fecha: 15/02/2018
Hora local: 17:30
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 09/01/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 16/02/2018
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Удължаването на срока за получаване на оферти е с оглед възобновяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка с влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, съгласно чл. 203, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с Определение № 26/11.1.2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-8/2.1.2018 г.