Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 54724-2018

06/02/2018    S25

Bulgaria-Sofía: Servicios de desarrollo de software de sistemas financieros

2018/S 025-054724

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2017/S 237-492437)

Base jurídica:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Natsionalna agentsiya za prihodite
Número de identificación fiscal: 131063188
Dirección postal: bul. „Knyaz Aleksandar Dondukov“ No. 52
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Persona de contacto: S. Marinova
Correo electrónico: s.marinova@nra.bg
Teléfono: +359 298593135
Fax: +359 298593099
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nap.bg/
Dirección del perfil de comprador: http://nap.bg/news?id=3463

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Разработване и внедряване на информационна система за управление на бюджета на НАП

II.1.2)Código CPV principal
72212442 Servicios de desarrollo de software de sistemas financieros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности:

1. Изготвяне на детайлно описание на организацията на работа за изпълнение на дейностите по поръчката;

2. Бизнес анализ и изготвяне на детайлна функционална спецификация на информационна система за управление на бюджета (ИСУБ);

3. Дизайн на ИСУБ;

4. Разработване (програмиране) на ИСУБ;

5. Тестване на ИСУБ;

6. Трансфер на знания на до 90 служители на НАП;

7. Пилотно внедряване и внедряване на ИСУБ в реална експлоатация;

8. Гаранционна поддръжка за период от 36 месеца.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/02/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 237-492437

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 08/01/2018
Hora local: 17:30
Léase:
Fecha: 15/02/2018
Hora local: 17:30
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 09/01/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 16/02/2018
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Удължаването на срока за получаване на оферти е с оглед възобновяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка с влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, съгласно чл. 203, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с Определение № 26/11.1.2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-8/2.1.2018 г.