Suministros - 108844-2019

07/03/2019    S47

Polonia-Lublin: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 047-108844

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Nałęczowska 14
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 20-701
País: Polonia
Persona de contacto: Karolina Siwy- Pachulska
Correo electrónico: ksiwy@ztm.lublin.eu
Teléfono: +48 814662900
Fax: +48 814662901
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://biuletyn.lublin.eu/ztm
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin
I.6)Principal actividad
Otra actividad: transport publiczny

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia przez okres 48 miesięcy”

Número de referencia: DZ.381.UE-1/19
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, budowa, wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie i konfiguracja zintegrowanego systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej (Systemu) wraz z infrastrukturą.

1.2. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu.

1.3. Pełna dokumentacja.

1.4. Montaż infrastruktury (w tym roboty budowlane związane z instalacją podłączenie do sieci dystrybucyjnej i uruchomieniem stacjonarnych automatów biletowych oraz instalacja urządzeń w pojazdach).

1.5. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu.

1.6. Obsługa gwarancyjna obejmująca utrzymanie w sprawności systemu przez okres minimum 48 miesięcy od daty odbioru końcowego bez uwag.

1.7. Udzielanie bieżącego wsparcia w utrzymaniu Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze nie przekraczającym 4 000 roboczogodzin dla dewelopera świadczonych przez specjalistów IT w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
48611000 Paquetes de software de bases de datos
30210000 Máquinas procesadoras de datos (hardware)
30211200 Equipo informático de unidad central
48800000 Sistemas y servidores de información
72240000 Servicios de análisis de sistemas y de programación
72212900 Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos
45315100 Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica
45315600 Instalaciones de baja tensión
30231100 Terminales informáticos
30213500 Ordenadores de bolsillo
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
66133000 Servicios de tramitación y liquidación
42933000 Máquinas automáticas distribuidoras
66151100 Servicios de venta minorista electrónica
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
72263000 Servicios de implementación de software
30237131 Fichas electrónicas
30214000 Puestos de trabajo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lublin

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, budowa, wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie i konfiguracja zintegrowanego systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej (Systemu) wraz z infrastrukturą.

1.2. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu.

1.3. Pełna dokumentacja.

1.4. Montaż infrastruktury (w tym roboty budowlane związane z instalacją podłączenie do sieci dystrybucyjnej i uruchomieniem stacjonarnych automatów biletowych oraz instalacja urządzeń w pojazdach).

1.5. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu.

1.6. Obsługa gwarancyjna obejmująca utrzymanie w sprawności systemu przez okres minimum 48 miesięcy od daty odbioru końcowego bez uwag.

1.7. Udzielanie bieżącego wsparcia w utrzymaniu Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze nie przekraczającym 4 000 roboczogodzin dla dewelopera świadczonych przez specjalistów IT w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji.

2. W skład zamawianego system biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wchodzą następujące elementy:

2.1. System Centralny;

2.2. 55 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów papierowych oraz sprzedaży i doładowania biletów elektronicznych;

2.3. 50 sztuk mobilnych automatów montowanych wewnątrz pojazdów do sprzedaży biletów papierowych jednorazowych i czasowych;

2.4. wyposażenie 21 stanowisk obsługi klienta w tym 8 stanowisk sprzedaży i personalizacji we własnych punktach Zamawiającego (komputery i peryferia niezbędne do sprawnej i autonomicznej obsługi zadań);

2.5. 50 sztuk terminali doładowań biletów elektronicznych;

2.6. 35 czytników kontrolerskich;

2.7. 400 kasowników do obsługi zbliżeniowych kart płatniczych (EMV);.

2.8. 20 000 kart elektronicznych bezkontaktowych Mifare Clasic (nośniki biletów elektronicznych);

2.9. oprogramowanie aplikacyjne wraz z niezbędnymi licencjami;

2.10. portal internetowy z funkcją sklepu www;

2.11. aplikacja mobilna z funkcją „karta w komórce”;

2.12. interfejs wymiany danych pomiędzy innymi systemami.

3. Dostarczony w ramach zamówienia System centralny winien umożliwiać kompletne zarządzanie wszystkimi funkcjonalnościami i aplikacjami systemu oraz urządzeniami dostarczonymi w ramach zamówienia a także pozwalać na dodawanie kolejnych urządzeń dołączanych przez Zamawiającego w dowolnym, późniejszym terminie (również po zakończeniu etapu wdrożenia systemu) - w tym dostarczone przez inne podmioty niż Wykonawca, dopuszczone na podstawie odrębnych zleceń bądź umów. Obsługa poszczególnych procesów przez Operatorów Systemu musi odbywać się intuicyjnie i musi posiadać system podpowiedzi (z danych słownikowych) oraz ma być zaprojektowana tak by realizować poszczególne operacje przy jak najmniejszej ilości kroków.

3.1. Poprzez zarządzanie rozumie się:

3.3.1. ewidencję urządzeń i aplikacji,

3.3.2. pobieranie (z zewnętrznych systemów zarządzanych przez Zamawiającego poprzez udokumentowane API lub pliki bazodanowe, których struktura jest mu znana), generowanie i wgrywanie do urządzeń m.in.: taryf, numerów inwentarzowych pojazdów, przebiegu tras komunikacyjnych, numerów linii, numerów i nazw przystanków, listy kart do doładowania, listy zablokowanych nośników (kart/aplikacji mobilnych),

3.3.3. projektowanie ekranów urządzeń,

3.3.4. projektowanie wyglądu (szaty graficznej) biletów,

3.3.5. diagnostykę (monitorowanie stanu) urządzeń i alerty,

3.3.6. zdalne zarządzanie urządzeniami w systemie,

3.3.7. ewidencję zdarzeń transakcyjnych,

3.3.8. definiowanie raportów,

3.3.9. ustawianie automatycznego generowania wybranych raportów,

3.3.10. nadawanie uprawnień dostępu do systemu Operatorom systemu,

3.3.11. konfiguracja okien systemowych; dodawanie i odejmowanie pól edycji danych, nakładanie masek na pola, zarządzanie słownikami,

3.3.12. definiowanie schematów wymiany danych z zewnętrznymi systemami,

3.3.13. definiowanie okresów przechowywania danych, ich zakresu, momentu usunięcia i anonimizacji.

4. Szczegółowy opis znajduje się w s.i.w.z. wraz z załącznikami.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wielkość wymagań serwerowych dla VCPU i VRAM / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Wielkość zasobów serwerowych przestrzeni dyskowej / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji na zgłoszoną usterkę niską / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na dostarczone urządzenia / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i opieki serwisowej na oprogramowanie / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/08/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa nr POPW.02.01.00-06-002/16-00, Projekt: „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna struktura transportowa Działania 2.1. Zrównoważony transport miejski.

II.2.14)Información adicional

Uszczegółowienie. sekcji II.2.7. w pkt. 4 SIWZ oraz w par. 5 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia majątkowych praw autorskich na dostarczone w ramach przedmiotu Umowy utwory.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy złożyć:

1.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

1.2. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. .zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

6.1.wykazania, że wykonawca posiada 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100) środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

6.2.wykazania, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Wartości w walucie innej niż PLN, wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu NBP nie opublikował średnich kursów, wówczas należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Natomiast w przypadku braku przeliczenia przez wykonawcę innej waluty niż PLN na PLN, zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu NBP nie opublikował średnich kursów, wówczas zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

7. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6. muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy złożyć:

1.1. Wykaz dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5/3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane (wg Załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

1.2.Załączyć dowody określające czy te dostawy/usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1. zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg Załącznika nr 4 do SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

4.1. zrealizowania maksymalnie dwóch dostaw infrastruktury(rozumianej jako automaty biletowe, kasowniki) obsługującej płatności zbliżeniowe lub pobór opłat „z dedykowanej elektronicznej portmonetki”, wraz z systemem informatycznym je obsługującym (z wyłączeniem infrastruktury teleinformatycznej, w tym serwerów), dedykowanym do obsługi operacji związanych z pobieraniem i rozliczaniem opłat w transporcie zbiorowym na kwotę łączną nie mniejszą niż 5 000 000 PLN brutto zrealizowaną w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.

4.2. zrealizowanie, maksymalnie w ramach dwóch umów w zakresie obsługi operacji związanych z pobieraniem i rozliczaniem opłat w transporcie zbiorowym, transakcji w tym zakresie, o łącznym obrocie minimum 10 000 000 PLN brutto w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.

4.3. wdrożenie w sposób należyty (tzn. zaprojektowanie, wykonanie i udostępnienie do użytkowania dla klientów za pośrednictwem tzw. marketów udostępniających aplikacje dla urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą przynajmniej 2 systemów operacyjnych: IOS, Android), min. 1 aplikacji mobilnej zawierającej możliwość wnoszenia opłat w publicznym transporcie zbiorowym, za pośrednictwem sposobów płatności dostępnych dla urządzeń mobilnych, realizowanych z poziomu aplikacji, bez konieczności jej opuszczania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

4.4 wdrożenie w sposób należyty (tzn. zaprojektowanie, wykonanie i udostępnienie do użytkowania dla klientów za pośrednictwem tzw. marketów udostępniających aplikacje dla urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą przynajmniej 2 systemów operacyjnych: IOS, Android) min. 1 aplikacji mobilnej zawierającej możliwość planowania podróży w publicznym transporcie zbiorowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. (W przypadku wykazywania się przez wykonawcę 1 aplikacją o łącznej funkcjonalności, o których mowa w pkt 5.5.2.3. i 5.5.2.4. zamawiających uzna warunek za spełniony).

6. dysponowania osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. pełniących funkcje:

6.1.Kierownika projektu - 1 osoba, który:

— posiada certyfikat potwierdzający znajomość zarządzania projektami w zakresie metodyki Prince2 lub równoważny,

— pełnił funkcję Kierownika projektu lub uczestniczył jako personel kluczowy w co najmniej 1 projekcie obejmującym system dedykowany do obsługi operacji związanych z pobieraniem opłat i rozliczaniem opłat w transporcie zbiorowym(przy czym projekt/y ten/e został/y wykonany/e i prawidłowo ukończony/e oraz odebrany/e przez Inwestora),obejmujący co najmniej następujące funkcjonalności (łącznie):

• Dostawa i montaż urządzeń umożliwiających pobieranie i rozliczanie opłat w transporcie zbiorowym(w tym kasowniki i biletomaty)

• Wdrożenie systemu umożliwiającego rozliczanie transakcji dokonywanych w urządzeniach.

Przez certyfikację wskazanego wyżej specjalistę rozumie się posiadanie stosownego imiennego dokumentu, potwierdzającego nabyta wiedzę, wystawionego przez producenta oprogramowania lub instytucję certyfikującą. Za równoważny uznaje się certyfikat, który:

— jest analogiczny co do zakresu certyfikatu wskazanego z nazwy powyżej, co jest rozumiane jako:

• analogiczna dziedzina merytoryczna,

• analogiczny stopień poziomu kompetencji,

• analogiczny poziom doświa. wymaganego do otrzymania danego certyfikatu.

— potwierdzony jest egz.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w PLN.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/04/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/04/2019
Hora local: 10:15
Lugar:

Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 15.4.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115, POLSKA. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów,zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego w ramach platformy do przeprowadzenia postępowań na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów, o których mowa pkt 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i 14, z wyłączeniem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 14 została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9. Wykonawca zobligowany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (należy sporządzić wg Załącznika nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w s.i.w.z. z. za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5.

11. Zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa Pzp.

12. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

1.2. Odwołanie.

1.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

1.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.2.4. i 1.2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.3. Skarga do sądu.

1.3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1.3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

1.3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

1.3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

1.3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/03/2019