Suministros - 113139-2020

09/03/2020    S48

Chequia-Olomouc: Productos químicos para fines específicos

2020/S 048-113139

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Univerzita Palackého v Olomouci
Número de identificación fiscal: 61989592
Dirección postal: Křížkovského 511/8
Localidad: Olomouc
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Código postal: 771 47
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Correo electrónico: petra.jungova@upol.cz
Teléfono: +420 585631117
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.upol.cz
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.upol.cz/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakazky.upol.cz/dns00000026
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakazky.upol.cz/dns00000026
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dynamický nákupní systém na dodávku sekvenační chemie pro Univerzitu Palackého v Olomouci

II.1.2)Código CPV principal
24950000 Productos químicos para fines específicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky sekvenačních chemie pro sekvenování nové generace na platformách Illumina, a to včetně souvisejících reagencií nezbytných pro přípravu knihoven, spuštění sekvenačního runu, klastrovací chemie, sekvenačních flow cell, sekvenační chemie, pomocných činidel a údržbu.

Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 Zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 35 Zákona rozdělit jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci zavedeného DNS na části.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 80 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 Reactivos de laboratorio
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednotlivá odborná pracoviště Lékařské a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (místo plnění vždy Olomouc), viz II.2.14).

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky sekvenačních chemie pro sekvenování nové generace na platformách Illumina, a to včetně souvisejících reagencií nezbytných pro přípravu knihoven, spuštění sekvenačního runu, klastrovací chemie, sekvenačních flow cell, sekvenační chemie, pomocných činidel a údržbu.

Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 Zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 35 Zákona rozdělit jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci zavedeného DNS na části.

Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek po větší množství v desítkách či stovkách jednotek v konkrétní veřejné zakázce a nelze je s určitostí předvídat. Jelikož základním principem veřejné zakázky je efektivní nakládání s veřejnými prostředky a jedním z dílčích cílů je i dosažení nejnižší ceny, nelze předpokládané objemy stanovit přesněji ani finančně.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 80 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Viz VI.3) Další informace.

II.2.14)Información adicional

Ad II.2.3.): Přesná adresa místa plnění bude Zadavatelem konkrétně specifikována v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona předložením kopií:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)),

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani – příloha č. 2 Zadávací dokumentace (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění – příloha č. 3 Zadávací dokumentace (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)),

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)),

f) výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)).

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona – výpis z evidence Rejstříku trestů splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením prostých kopií:

— podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Není požadováno

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Není požadováno

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/04/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo, Eslovaco

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Ad II.2.13): „Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje”, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827; „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868, „Bioinformatika a výpočetní biologie“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002359, Analýza českých genomů pro teranostiku“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008448 v rámci OP VVV, projektu „HemaSeq Dx - Diagnostická souprava pro hematoonkologii“, CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010310, ENIGMA CZ - Etalon Národní Interpretované Genomové Mapy ČR, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010360 v rámci OP PIK a projektu Personalizovaná medicína - diagnostika a terapie, reg. č. TN01000013 v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK) nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/03/2020