Suministros - 123799-2018

21/03/2018    S56

Polonia-Nisko: Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario

2018/S 056-123799

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 022-045722)

Base jurídica:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Número de identificación fiscal: 000306680
Dirección postal: ul. Kościuszki 1
Localidad: Nisko
Código NUTS: PL824 Not specified
Código postal: 37-400
País: Polonia
Persona de contacto: Marek Kurlej, Daniel Knap, Roman Ryznar, Piotr Tabor
Correo electrónico: przetargi@szpital-nisko.pl
Teléfono: +48 158416779
Fax: +48 158416704
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szpital-nisko.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

Número de referencia: Z.II.260.5.Zp.2018
II.1.2)Código CPV principal
33110000 Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/03/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 022-045722

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
En lugar de:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w SIWZ, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7ustawy Pzp.

3. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodny z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.2. Dowód wniesienia wadium.

3.3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

3.4. Dokumentację techniczną lub w wyciągi z dokumentacji technicznej potwierdzające oferowane parametry techniczne urządzeń.

4. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w SIWZ.

5.1. Wykaz dostaw lub usług.

5.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

5.4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.

5.5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

5.6. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

5.7. Certyfikat EUREF.

5.8. Oświadczenie producenta macierzy dotyczące gwarancji i wsparcia technicznego.

5.9. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

5.10. Wydruki testów.

5.11. Informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym (jeżeli dotyczy).

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty określone w SIWZ, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.

6.2. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.

6.3. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków.

6.4. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy.

Léase:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w SIWZ, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt.8. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodny z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.2. Dowód wniesienia wadium.

3.3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

3.4. Dokumentację techniczną lub w wyciągi z dokumentacji technicznej potwierdzające oferowane parametry techniczne urządzeń.

4. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w SIWZ.

5.1. Wykaz dostaw lub usług.

5.2. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

5.4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.

5.5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

5.6. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

5.7. Certyfikat EUREF.

5.8. Oświadczenie producenta macierzy dotyczące gwarancji i wsparcia technicznego.

5.9. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

5.10. Wydruki testów.

5.11. Informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym (jeżeli dotyczy).

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty określone w SIWZ, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.

6.2. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.

6.3. Dokument potwierdzający niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków.

6.4. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 26/03/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 03/04/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 26/03/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 03/04/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: