Suministros - 13307-2018

12/01/2018    S8    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

België-Oostende: Software en informatiesystemen

2018/S 008-013307

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
OCMW Oostende
0212.205.118_515981
Edith Cavellstraat 15
Oostende
8400
België
Contactpersoon: Jürgen Seys - financieel beheerder
Telefoon: +32 59591075
E-mail: jurgen.seys@sho.be
NUTS-code: BE255

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295576

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295576

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en installatie van software voor de boekhouding en beleids- en beheerscyclus voor Stad en OCMW

Referentienummer: OCMW Oostende-FD/00 1-FO 2_0-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering en installatie van software voor de boekhouding en beleids- en beheerscyclus voor Stad en OCMW.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 212 512.96 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stad Oostende en OCMW Oostende.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en installatie van software voor de boekhouding en beleids- en beheerscyclus voor Stad en OCMW.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Levering en installatie van software voor de boekhouding en beleids- en beheerscyclus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cevi nv
Bisdomplein 3
Gent
9000
België
NUTS-code: BE234
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 212 521.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2018