Suministros - 13401-2021

13/01/2021    S8

Bulgaria-gr. Tsarevo: Electricidad

2021/S 008-013401

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Tsarevo
Número de identificación fiscal: 000057097
Dirección postal: ul. „Han Asparuh“ No. 36
Localidad: gr. Tsarevo
Código NUTS: BG341 Бургас
Código postal: 8260
País: Bulgaria
Persona de contacto: Mariya Dinkova/Ina Mavrova
Correo electrónico: otdelpraven@gmail.com
Teléfono: +359 59055045/+359 59055046
Fax: +359 59052003
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://tzarevo.net/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/11699
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/100837
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/100837
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Царево, по обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Царево, по обособени позиции.

Доставката се извършва в обекти на възложителя, подробно описани в техническата спецификация.

Прогнозното количество електроенергия, е определено на база разходваните количества за предходните 12 месеца за всички обекти на възложителя.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както и правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно проекта на договора, техническата спецификация, техническото и ценово предложение на изпълнителя, както и в съответствие с действащото законодателство и утвърдените правила в областта на енергетиката.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 200 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия за обекти общинска собственост и избор на координатор на балансираща група

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000 Electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG341 Бургас
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Община Царево включваща 13-те населени места на територията на Община Царево.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия за обекти общинска собственост и избор на координатор на балансираща група.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 270 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия за улично осветление на Община Царево и избор на координатор на балансираща група

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000 Electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG341 Бургас
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Община Царево включваща 13-те населени места на територията на Община Царево.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия за улично осветление на Община Царево и избор на координатор на балансираща група.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 930 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група.

При подаване на офертите участниците декларират съответствието с този критерий като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

За доказване на поставеното изискване, преди сключване на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител, се представя заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“.

Когато участникът е обединение, документите се представят само за участника, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държавата, в която е установен, държава членка на Европейския съюз, или друга държава — страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответния регистър в тази държава.

Критерият за подбор е относим и за двете обособени позиции.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не е приложимо.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ се разбира дейността по доставка на активна електрическа енергия и предоставянето на дейността координатор на балансираща група.

Документът, с който се доказва изискването е списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

Минимално ниво:

Участникът трябва да има минимум една извършена доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Възложителя не поставя минимално изискване за обем.

Критерият за подбор е относим и за двете обособени позиции.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.

На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при сключване на договор, избраният за изпълнител участник представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

В случаите, когато участник е представил документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални с представяне на декларация по чл. 112, ал. 10 от ЗОП.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество: „Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.“

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Минимално ниво:

Участникът трябва да има минимум една извършена доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Възложителят не поставя минимално изискване за обем.

Критерият за подбор е относим и за двете обособени позиции.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/02/2021
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/02/2021
Hora local: 14:00
Lugar:

В системата.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/01/2021