El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Suministros - 135841-2019

25/03/2019    S59

Nederland-Apeldoorn: Softwarevoorzieningen

2019/S 059-135841

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: John F. Kennedylaan 8, IUC Belastingdienst
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7314 PS
Land: Nederland
Contactpersoon: Erwin van Beveren
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU aanbesteding Audiovisuele middelen en Video Conferencing

Referentienummer: IUC17-009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48700000 Softwarevoorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van de opdracht wordt gesplitst in Perceel 1 voor wat betreft het Rijksdienst Video Conferencing Platform (RVCP) en in Perceel 2 voor wat betreft het beheerplatform voor Audiovisuele middelen en de client end-points van AV / VC middelen.

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 5 x 2 jaar optie op verlenging. De Belastingdienst is de enige deelnemer.

In een Overheidsopdracht met lange looptijd en verlengingsopties zodat het contract past met de Rijksbrede lange termijn ambities van de Video Brug.

Perceel 2 krijgt de vorm van een Raamovereenkomst voor de deelnemers de Belastingdienst, SSC-ICT en Dictu.

De Raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden tweemaal voor de duur van 1 jaar te verlengen.

Voor beide overeenkomsten wordt 1 inschrijver gecontracteerd (en een wachtkamercontractant).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rijksdienst Video Conferencing Platform

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48700000 Softwarevoorzieningen
48515000 Software voor videoconferentie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht van Perceel 1 betreft het Opleveren van back end video conferencing platformen (waaronder de RVCP) gerelateerde hardware, Programmatuur en licenties van, inclusief het Beheer en Onderhoud daarop, alsmede technisch accountmanagement, licentie management, consultancy, advies en opleidingen, Nadere Leveringen en Additionele Diensten. De Opdracht van Perceel 2 omvat de volgende resultaatgebieden.

Leveren van de volgende Producten / Diensten die bijdragen aan de doelstellingen en verband houden met het Rijksdienst Video Conferencing Platform (RVCP):

1. Beheer en Onderhoud

2. Nadere Leveringen

3. Additionele diensten

De opdracht van Perceel 2 betreft het Opleveren van hardware, Programmatuur en licenties van audiovisuele middelen/systemen (AV middelen), inclusief video-conferencing middelen/systemen (VC middelen), inclusief het Beheer en Onderhoud daarop, alsmede consultancy, advies en opleidingen. Bedoeld om op Product- of omgevingsniveau en/of gebouw gebonden geïntegreerd en/of projectmatig binnen de organisatie van de Deelnemers te worden ingezet. Daarnaast, het leveren van Producten die tot een systeem of platform behoren (waaronder de RVCP).

De Opdracht van Perceel 2 omvat de volgende resultaatgebieden.

Leveren van de volgende Producten / Diensten die bijdragen aan de doelstellingen en verband houden met Audiovisuele middelen en Video Conferencing middelen:

1. Opleveren AV / VC middelen

2. Installatie / configuratie / realisatie

3. Tijdelijke (in) huur AV middelen

4. Beheer en Onderhoud

5. Advies / Opleiding

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AV / VC middelen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
38652100 Projectoren
51310000 Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
50340000 Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht van Perceel 1 betreft het Opleveren van back end video conferencing platformen (waaronder de RVCP) gerelateerde hardware, Programmatuur en licenties van, inclusief het Beheer en Onderhoud daarop, alsmede technisch accountmanagement, licentie management, consultancy, advies en opleidingen, Nadere Leveringen en Additionele Diensten. De Opdracht van Perceel 2 omvat de volgende resultaatgebieden.

Leveren van de volgende Producten / Diensten die bijdragen aan de doelstellingen en verband houden met het Rijksdienst Video Conferencing Platform (RVCP):

1. Beheer en Onderhoud

2. Nadere Leveringen

3. Additionele diensten

De opdracht van Perceel 2 betreft het Opleveren van hardware, Programmatuur en licenties van audiovisuele middelen/systemen (AV middelen), inclusief video-conferencing middelen/systemen (VC middelen), inclusief het Beheer en Onderhoud daarop, alsmede consultancy, advies en opleidingen. Bedoeld om op Product- of omgevingsniveau en/of gebouw gebonden geïntegreerd en/of projectmatig binnen de organisatie van de Deelnemers te worden ingezet. Daarnaast, het leveren van Producten die tot een systeem of platform behoren (waaronder de RVCP).

De Opdracht van Perceel 2 omvat de volgende resultaatgebieden.

Leveren van de volgende Producten / Diensten die bijdragen aan de doelstellingen en verband houden met Audiovisuele middelen en Video Conferencing middelen:

1. Opleveren AV / VC middelen

2. Installatie / configuratie / realisatie

3. Tijdelijke (in) huur AV middelen

4. Beheer en Onderhoud

5. Advies / Opleiding

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
17/04/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2019