Suministros - 172977-2021

07/04/2021    S67

Nederland-Heemskerk: Software en informatiesystemen

2021/S 067-172977

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tabijn
Nationaal identificatienummer: 41226831
Postadres: De Trompet 1960
Plaats: Heemskerk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1967 DB
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper van Heeswijk
E-mail: j.van.heeswijk@contractables.nl
Telefoon: +31 850212081
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.tabijn.nl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=167850
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding t.b.v. selectie HRM/PSA SaaS systeem Stichting Tabijn

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Stichting Tabijn schrijft een aanbesteding uit voor het leveren van een 'Personeelsinformatie- salaris administratie systeem'. Met ongeveer 5 600 leerlingen en 665 medewerkers is Tabijn een solide organisatie die in de gemeenten/dorpskernen Alkmaar, Bergen, Broek op Langedijk, Castricum, Egmond, Heemskerk, Heiloo, Sint Pancras en Uitgeest onderwijs en buitenschoolse opvang aanbiedt op 22 locaties.

Het doel is om één partij te selecteren die de komende contractjaren voorziet in het leveren en onderhouden van het HRM/PSA systeem. De omvang van de opdracht zal ongeveer 52 000,- EUR per jaar bedragen en de overeenkomst wordt voor een maximale periode van tien jaar gesloten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75121000 Administratieve diensten voor onderwijs
80100000 Diensten voor basisonderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefineerd: het contracteren van een inschrijver die een zoveel mogelijk geïntegreerd HRM/PSA systeem levert, inclusief het benodigde onderhoud en service (dienstverlening) om de applicatie werkend en actueel te houden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 520
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:01
Plaats:

Digitaal

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/04/2021