Suministros - 173172-2021

07/04/2021    S67

Bulgaria-Plovdiv: Equipo y artículos de oficina diversos

2021/S 067-173172

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Plovdivski universitet „Paisiy Hilendarski“
Número de identificación fiscal: 000455457
Dirección postal: ul. „Tsar Asen“ No. 24
Localidad: Plovdiv
Código NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Código postal: 4000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Teodora Medneva
Correo electrónico: teodoramedneva@uni-plovdiv.bg
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://uni-plovdiv.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/20868
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

II.1.2)Código CPV principal
30190000 Equipo y artículos de oficina diversos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“ — гр. Пловдив по обособени позиции съгласно съдържанието на техническата спецификация.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 181 300.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на канцеларски материали

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30190000 Equipo y artículos de oficina diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Място на изпълнение на поръчката: град Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24 или друг адрес на възложителя, посочен от Него.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“ — гр. Пловдив съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Срок на доставка / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят предвижда възможност за изменение на сключения договор за обществена поръчка при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП в следните случаи:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и общата прогнозна стойност на поръчката не е изчерпана, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но за не повече от 6 месеца, или до достигане на прогнозната стойност.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30190000 Equipo y artículos de oficina diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Място на изпълнение на поръчката: град Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24 или друг адрес на възложителя, посочен от него

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“ — гр. Пловдив съгласно техническата спецификация.

Доставката на канцеларски материали по тази обособена позиция е запазена от възложителя за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, на основание чл. 12 от ЗОП, предвид това че канцеларските материали са включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, утвърден с РМС № 591/18.07.2016 г.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Срок за доставка / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят предвижда възможност за изменение на сключения договор за обществена поръчка при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП в следните случаи:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и общата прогнозна стойност на поръчката не е изчерпана, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но за не повече от 6 месеца, или до достигане на прогнозната стойност.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на офис консумативи

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30190000 Equipo y artículos de oficina diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Място на изпълнение на поръчката: град Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24 или друг адрес на възложителя, посочен от него

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на офис консумативи за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“ — гр. Пловдив съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Срок за доставка / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят предвижда възможност за изменение на сключения договор за обществена поръчка при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП в следните случаи:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и общата прогнозна стойност на поръчката не е изчерпана, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но за не повече от 6 месеца, или до достигане на прогнозната стойност.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 237-582854
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д-720
Lote nº: 1
Denominación:

Доставка на канцеларски материали

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/03/2021
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Ронос“ ООД
Número de identificación fiscal: 831176328
Dirección postal: бул. „Александър Стамболийски“ № 84, Бизнес център Urban Model, ет. 7 офис 38-39
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1303
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 87 200.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 87 200.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д-721
Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/03/2021
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Ронос“ ООД
Número de identificación fiscal: 831176328
Dirección postal: бул. Александър Стамболийски №.84, Бизнес център Urban Model, ет. 7, офис 38-39
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1303
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 200.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 10 200.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д-719
Lote nº: 3
Denominación:

Доставка на офис консумативи

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/03/2021
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Офис консумативи“ ООД
Número de identificación fiscal: 201417931
Dirección postal: ул. „Кукленско шосе“ № 6-а
Localidad: Пловдив
Código NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Código postal: 4000
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 83 900.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 83 900.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: delovodstvo@cpc.bg
Teléfono: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/04/2021