Suministros - 174034-2021

08/04/2021    S68

România-Galați: Oxigen

2021/S 068-174034

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Galați
Număr naţional de înregistrare: 3347072
Adresă: Str. Traian nr. 393
Localitate: Galați
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800179
Țară: România
Persoană de contact: Lucian Poalelungi
E-mail: administrativ@sbigl.ro
Telefon: +40 0236334022/+40 0236334032
Fax: +40 0236467752/ +40 0236410018
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.sbigl.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117147
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru oxigen medicinal

Număr de referinţă: 3203
II.1.2)Cod CPV principal
24111900 Oxigen
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare oxigen medicinal conform caietului de sarcini, cu incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 12 luni cu un singur operator economic.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contracte subsecvente: lunare sau la 3 luni in functie de necesitati si finantarea alocata.

Solicitarile de clarificari vor fi transmise de catre operatorii economici cu cinci zile inainte de termenul-limita pentru primirea ofertelor, iar raspunsurile consolidate la clarificari vor fi transmise in SICAP in a doua zi inainte de termenul-limita pentru primirea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 122 480.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Galați, Str. Traian nr. 393 sau sectia externa din incinta Spitalului de Psihiatrie „Elena Doamna”, Str. Alexandru cel Bun nr. 27.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile sunt conform caietului de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este prevazut in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: (a) Pentru termenul de livrare cel mai scurt (12 ore), se va acorda punctajul maximum alocat factorului de evaluare respectiv (20 puncte). / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Furnizare oxigen medicinal conform caietului de sarcini, cu incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 12 luni cu un singur operator economic.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contracte subsecvente: lunare sau la trei luni, in functie de finantarea alocata.

Solicitarile de clarificari vor fi transmise de catre operatorii economici cu patru zile inain [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, subcontractantii si tertii sustinatori) nu trebuie sa se afle in situatiile menționate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achizitii European(DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Completarea DUAE se va facein SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta ghidul de utilizare al DUAE – „Informatii pentru operator economic”, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8.4.2019 pe site-ul www.anap.gov.ro

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia, direct din aplicatie. Fiecare dintre ofertanti (lider asociere, asociati), terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz, trebuie sa incarce documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in sensul dispozitiilor art. 123 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 60 alin. (4) din acelasi act normativ, reprezentand documente originale. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din documentele constatatore trebuie sa fie reale/actualizate la data prezentarii acestora.

Aceste documente justificative sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; obligatiile de plata se refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;

2. cazier judiciar al operatorului economic, tertilor sustinatori si subcontractantilor si al membrilor organului de aministrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru operatorii economici straini: sSe vor depune documente in conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Cerința nr. 2.

Evitarea conflictului de interese.

In conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici. Operatorul economic (ofertant individual/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: conform cerintei nr. 1, se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Se va depune, odata cu DUAE, „Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016”, inclusiv de catre subcontractantul si/sau tertul sustinator al ofertantului (formularul se gaseste in sectiunea „Formulare”). In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile art. 21 alin. (6) din HG nr. 395/2016, persoanelor care detin functii de decizie care sunt implicate in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

1. manager – medic primar dr. Mihaela Debita;

2. director medical – medic primar dr. Miruna Luminita Draganescu;

3. director financiar-contabil – ec. Angelica Costin;

4. sef Serv. administrativ – ec. Petrea Marinela;

5. parmacist sef – Daciana Radu;

6. sef Birou achizitii – Lucian Doru Poalelungi;

7. sef Birou administrativ – Maria Epure;

8. referent Gabriel Ganea;

9. ec. Roland Molnar;

10. ref. Iulian Modiga;

11. sef Birou financiar-contabil – Maria Matei.

Orice operator economic participant la procedură, indiferent dacă este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau terț susținător trebuie să demonstreze capacitatea de exercitare a activității sale profesionale, prin înscrierea în registrul comerțului. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nicuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractanti/tert sustinator) vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta ghidul de utilizare al DUAE – „Informatii pentru operator economic”, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8.4.2019 pe site-ul www.anap.gov.ro

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia, direct din aplicatie. Fiecare dintre ofertanti (lider asociere, asociati), terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz, trebuie sa incarce documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in sensul dispozitiilor art. 123 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 60 alin. (4) din acelasi act normativ, reprezentand documente originale.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt:

— certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, pentru partea lor de implicare in contract. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii lor. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Pentru operatorii economici straini: operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE.

Documentele justificative ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente, emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul va prezenta documente edificatoare traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, rea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/04/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 21/08/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/04/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP.

Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu punctajul cel mai mare. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară, prin intermediul SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: din SEAP, atasata la anuntul de participare. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate in SEAP, la rubrica „Documentatii/clarificari/decizii”, precum si prin publicare de erate.

Fiind o procedura de achizitie desfasurata integral prin mijloace electronice prin intermediul platformei electronice administrata de SEAP, operatorii economici pot solicita clarificari si pot transmite raspunsuri la solicitarile de clarificari ale autoritatii contractante, doar prin intermediul SEAP. Orice operator economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea cu cel putin patru zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a doua zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download-aplicatiaverifierx86/64.exe

Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta ghidul de utilizare al DUAE – „Informatii pentru operator economic”, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8.4.2019 pe site-ul www.anap.gov.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenul/termenele pentru procedurile de contestare sunt stabilite în art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/04/2021