Suministros - 177301-2019

16/04/2019    S75

Polonia-Cracovia: Productos farmacéuticos

2019/S 075-177301

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dirección postal: ul. Kopernika 36
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-501
País: Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok 20A, 31-501 Kraków
Correo electrónico: lsendo@su.krakow.pl
Teléfono: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.su.krakow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dirección postal: ul. Kopernika 19
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-501
País: Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok 20A, 31-501 Kraków
Correo electrónico: lsendo@su.krakow.pl
Teléfono: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.su.krakow.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów do dializy otrzewnowej do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.19.2019.LS)

Número de referencia: DFP.271.19.2019.LS
II.1.2)Código CPV principal
33600000 Productos farmacéuticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do dializy otrzewnowej do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 201 549.75 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000 Productos farmacéuticos
33680000 Artículos farmacéuticos
33711640 Estuchitos de tocador
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Worki CADO z płynem dializacyjnym - 3 500 sztuk;

2. Worki CADO z płynem dializacyjnym - 900 sztuk;

3. Worki ADO z płynem dializacyjnym - 1 800 sztuk;

4. Worki ADO z płynem dializacyjnym - 5 400 sztuk;

5. Worki ADO z płynem dializacyjnym - 1 800 sztuk;

6. Worki CADO z roztworem glukozy - 15 000 sztuk;

7. Worki CADO z roztworem glukozy - 4 000 sztuk;

8. Worki ADO z roztworem glukozy - 7 300 sztuk;

9. Worki ADO z roztworem glukozy - 20 000 sztuk;

10. Worki drenażowe - 800 sztuk;

11. Linia główna do aparatu Cycler ADO - 8 000 sztuk;

12. Dodatkowe zabezpieczenia połączenia - 8 000 sztuk;

13. mini nasadka - 21 000 sztuk;

14. Zaciski - 200 sztuk;

15. Dren - 50 sztuk;

16. Łącznik - 20 sztuk;

17. Cewnik - 5 sztuk;

18. Cewnik - 5 sztuk;

19. Preparat do higienicznego odkażania rąk - 300 sztuk;

20. Płyn do dezynfekcji skóry - 200 sztuk;

21. Zestaw opatrunkowy - 36 000 sztuk;

22. Środek do mycia przed higieniczną dezynfekcją rąk - 300 sztuk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 703 680.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wadium wynosi: 65 000,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000 Productos farmacéuticos
33680000 Artículos farmacéuticos
33711640 Estuchitos de tocador
72511000 Servicios de software de gestión de redes
30216130 Lectores de códigos de barras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Worki ADO z płynami dializacyjnymi - 21 000 sztuk

2. Worki CADO z płynem dializacyjnym - 29 000 sztuk

3. Linie do dializy automatycznej - 8 000 sztuk

4. Nakrętka dezynfekująca - 21 000 sztuk

5. Przedłużacz cewnika - 50 sztuk

6. Adaptor - 60 sztuk

7. Adaptor - 300 sztuk

8. Cewnik - 20 sztuk

9. Cewnik - 2 sztuk

10. Płyn do dezynfekcji skóry - 200 sztuk

11. Preparat do higienicznego odkażania rąk - 300 sztuk

12. Łącznik - 30 sztuk

13. Łącznik - 20 sztuk

14. Zestaw drenażowy - 900 sztuk

15. Korek - 60 sztuk

16. Kompresy gazowe - 36 000 sztuk

17. Środek do mycia przed higieniczną dezynfekcją rąk - 300 sztuk

18. Oprogramowanie do obsługi pacjentów ADO - 1 sztuk

19. Czytnik kart pacjenta - 1 sztuk

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 497 869.75 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wadium wynosi: 62 000,00 PLN

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 2211 z późniejszymi zmianami).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem nr 3 do Specyfikacji.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium ceny. Aukcja będzie prowadzona na stronie www.soldea.pl

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/05/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/05/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków, pok. 20A, POLSKA. Kanał elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1.oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 2 do Specyfikacji (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).

2.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7.oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8.oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716).

9. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu;

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w Specyfikacji.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/04/2019