Servicios - 191899-2021

19/04/2021    S75

Polonia-Varsovia: Formación y simulación en materia de aeronaves, misiles y naves espaciales

2021/S 075-191899

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Żwirki i Wigury 1C
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL Polska
Código postal: 00-909
País: Polonia
Correo electrónico: 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl
Teléfono: +48 261821316
Fax: +48 261821054
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.1bltr.wp.mil.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
I.5)Principal actividad
Otra actividad: transport lotniczy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Szkolenie symulatorowe dla załóg statków powietrznych G550 i B737 w latach 2021–2023.

Número de referencia: 4/2021
II.1.2)Código CPV principal
80650000 Formación y simulación en materia de aeronaves, misiles y naves espaciales
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: szkolenie akumulatorowe dla załóg statków powietrznych G550 i B737 w latach 2021–2023.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

— część I – szkolenia teoretyczne oraz akumulatorowe personelu latającego samolotu B737-800NG/BBJ2-27K dla 9 załóg, tj. 18 pilotów,

— część II – szkolenia teoretyczne oraz akumulatorowe personelu latającego samolotu G550 dla 6 załóg, tj. 12 pilotów.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 10 207 128.19 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szkolenia teoretyczne oraz symulatorowe personelu latającego samolotu B737-800NG/BBJ2-27K

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80650000 Formación y simulación en materia de aeronaves, misiles y naves espaciales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

Szkolenia teoretyczne oraz symulatorowe personelu latającego samolotu B737-800NG/BBJ2-27K dla 9 załóg, tj. 18 pilotów.

Na część I zamówienia składają się:

1) szkolenie „Pilot Recurrent” – szkolenie teoretyczne i akumulatorowe;

2) szkolenie „International Procedures Initial” – szkolenie teoretyczne i akumulatorowe – szkolenie dodatkowe.

Szczegółowy opis przedmiotu dla części I zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 002 618.61 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/09/2021
Fin: 30/11/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium na okres związania ofertą, tj. do dnia 17 sierpnia 2021 r., w wysokości:

dla części I zamówienia – 30 026,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szkolenia teoretyczne oraz symulatorowe personelu latającego samolotu G550

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80650000 Formación y simulación en materia de aeronaves, misiles y naves espaciales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL Polska
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

Szkolenia teoretyczne oraz symulatorowe personelu latającego samolotu G550 dla 6 załóg, tj. 12 pilotów.

Na część II zamówienia składają się:

1) Pilot Recurrent – szkolenie teoretyczne i akumulatorowe;

2) przerwanie lub kontynuowanie startu w jego krytycznej fazie (podejmowanie decyzji) – szkolenie teoretyczne i akumulatorowe – szkolenie dodatkowe;

3) zarządzanie energią kinetyczną samolotu (zależność: wysokość – prędkość).

Szczegółowy opis przedmiotu dla części II zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 204 509.58 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/09/2021
Fin: 30/11/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium, na okres związania ofertą, tj. do dnia 17 sierpnia 2021 r., w wysokości:

dla części II zamówienia – 72 045,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

— 800 000,00 PLN, w przypadku złożenia oferty na część I zamówienia,

— 2 000 000,00 PLN, w przypadku złożenia oferty na część II zamówienia.

Jeśli Wykonawca składa ofertę na część I i II zamówienia, wówczas Zamawiający wymaga, aby posiadał on polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 800 000,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał następujące doświadczenie (pkt a) i sprzęt (pkt b) do realizacji zamówienia:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

— dla części I – usługi w zakresie szkolenia symulatorowego personelu latającego na symulatorze lotu na B737, co najmniej 27 załóg, tj. 54 pilotów,

— dla części II – usługi w zakresie szkolenia symulatorowego personelu latającego na symulatorze lotu na G550, 18 załóg (36 pilotów);

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia:

— dla części I – minimum 1 symulatorem lotu B737-800 typu FFS,

— dla części II – minimum 1 symulatorem lotu G550 typu FFS.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na certyfikowanym (zgodnie z wymaganiami EASA) urządzeniu treningowym. Certyfikat ten musi być ważny w okresie obejmującym termin szkolenia każdej grupy szkoleniowej.

Przed rozpoczęciem szkolenia każdej grupy szkoleniowej Wykonawca przedstawi osobie reprezentującej Zamawiającego aktualny (ważny) certyfikat do prowadzenia szkoleń na symulatorze lotu zgodnie z wymaganiami EASA.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zał. nr 2 – Projekt umowy do SWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/05/2021
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/08/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/05/2021
Hora local: 10:15
Lugar:

Siedziba Zamawiającego, tj. ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy zakupowej – https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr

W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

VI 2023 r.

VI.3)Información adicional:

1) Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2) Zgodnie z art. 257 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie opisanym w załączniku nr 2, tj. Projekt umowy, do SWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/04/2021