Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 192178-2019

24/04/2019    S80

Polonia-Lublin: Servicios de desarrollo de software de intercambio

2019/S 080-192178

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Lublin
Dirección postal: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-109
País: Polonia
Persona de contacto: Paweł Patyra
Correo electrónico: zamowienia@lublin.eu
Teléfono: +48 814663016
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://lublin.eu
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: https://bip.lublin.eu
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświa...

Número de referencia: ZP-P-I.271.154.2018
II.1.2)Código CPV principal
72212516 Servicios de desarrollo de software de intercambio
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. aplikacje wraz z wszelkim oprogramowaniem niezbędnym do wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania Systemu;

2. e-usługi,

3. szynę ESB,

4. urządzenia równoważenia obciążenia aplikacji realizujące funkcję firewalli aplikacyjnych (Load Balancery).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72210000 Servicios de programación de paquetes de software
72220000 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
80500000 Servicios de formación
72710000 Servicios de red local
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72263000 Servicios de implementación de software
48620000 Sistemas operativos
48610000 Sistemas de bases de datos
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lublin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Tak jak w pkt II.1.4)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres serwisu gwarancyjnego / Ponderación: 17
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia awarii / Ponderación: 11
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia błędu / Ponderación: 12
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0003/16

II.2.14)Información adicional

1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

2.Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 160 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

1.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie niższą niż 2 500 000,00 PLN.

2.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 1., Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca winien wykazać:

1.wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1.1. co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą, obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

1.2. co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

2.dysponowanie osobą/ami:

a) Kierownik Wdrożenia - minimum jedna (1) osoba, posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub certyfikat nadawany przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C, lub certyfikat CPM, PMI, PMP,

— minimum 2-letnie, licząc w ciągu ostatnich 3 lat do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania projektami informatycznymi, w tym udział na stanowisku kierownika projektu w 3 zakończonych zamówieniach wdrożeniowych systemu informatycznego.

b) Architekt Szyny ESB - minimum jedna (1) osoba, posiadająca:

— wyższe wykształcenie,

— minimum roczne doświadczenie w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi (SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności lub systemów wykorzystujących szynę danych (typu ESB) i bazy danych, w tym udział na stanowisku architekta/projektanta w realizacji co najmniej 1 odebranego systemu teleinformatycznego,

— doświadczenie w projektowaniu architektury IT, polegające na udziale w realizacji minimum 1 projektu obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych, w którym osoba była odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury IT.

c) Architekt Systemów - minimum jedna (1) osoba, posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— certyfikat w zakresie budowy i zarządzania architekturą korporacyjną TOGAF 9.x na poziomie level 1&2 lub inny potwierdzający znajomość metod projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania architekturą informacyjną organizacji w zakresie: cyklu rozwoju architektury korporacyjnej, pryncypiów architektonicznych, zarządzania interesariuszami, wzorców architektonicznych, scenariuszy biznesowych, analizy luki technologicznej, planowania migracji, wymagań interoperacyjności, zarządzania ryzykiem, oceny zdolności organizacji do zmian,

— certyfikat potwierdzający znajomość 1 z poniższych kluczowych kompetencji technicznych, wydany przez instytucję certyfikującą afiliowaną przez dostawcę rozwiązania: architektura SOA, budowa aplikacji wielowarstwowych, budowa i utrzymanie relacyjnych baz danych,

— certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Foundation lub certyfikat nadawany przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C, lub certyfikat CPM, PMI, PMP,

— minimum 2-letnie, licząc w ciągu ostatnich 3 lat do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie budowy i zarządzania architekturą systemu informatycznego, w tym udział na stanowisku kierownika architekta systemu w co najmniej 2 projektach.

d) Konsultanci Wdrożeniowi - minimum dwie (2) osoby dla każdego z niżej wymienionych obszarów funkcjonalnych:

— planowanie cyklu budżetowego,

— analizy budżetowe,

— planowanie org...

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

1.Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie:

— co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą, obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

— co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobami:

a) Kierownik Wdrożenia - minimum jedna (1) osoba, posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub certyfikat nadawany przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C, lub certyfikat CPM, PMI, PMP,

— minimum 2-letnie, licząc w ciągu ostatnich 3 lat do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania projektami informatycznymi, w tym udział na stanowisku kierownika projektu w 3 zakończonych zamówieniach wdrożeniowych systemu informatycznego.

b) Architekt Szyny ESB - minimum jedna (1) osoba, posiadająca:

— wyższe wykształcenie,

— minimum roczne doświadczenie w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi (SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności lub systemów wykorzystujących szynę danych (typu ESB) i bazy danych, w tym udział na stanowisku architekta/projektanta w realizacji co najmniej 1 odebranego systemu teleinformatycznego,

— doświadczenie w projektowaniu architektury IT, polegające na udziale w realizacji minimum 1 projektu obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych, w którym osoba była odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury IT.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/05/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/05/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1, pokój 302, 20-080 Lublin, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1.Pełne brzmienie pkt II.1.1): Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2.Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

3.Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

3.1.Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3.2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

4.Wykaz oferowanych przez Wykonawcę funkcjonalności w zakresie aplikacji spełniających wymagania funkcjonalne.

5.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

6.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

8.Wykaz zaświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:

8.1.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcjawypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

8.2.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/04/2019