Servicios - 211119-2019

07/05/2019    S88

Chequia-Praga: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 088-211119

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Número de identificación fiscal: 68378050
Dirección postal: Vídeňská 1083
Localidad: Praha 4
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 142 20
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Erik Onoda
Correo electrónico: zakazky@img.cas.cz
Teléfono: +420 296443130
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.img.cas.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/ustmolgen/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/ustmolgen/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ustmolgen
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: věda a výzkum

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje

Número de referencia: VZ 19/311 ÚMG
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázka je (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému, který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadvatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele dle podmínek Implementační smlouvy a (ii) zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje dle podmínek smlouvy o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje, vč. zajištění služřeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 17 100 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
48440000 Paquetes de software de análisis financiero y contabilidad
48311100 Sistema de gestión de documentos
72263000 Servicios de implementación de software
72260000 Servicios relacionados con el software
72261000 Servicios de apoyo al software
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
80510000 Servicios de formación especializada
48450000 Paquetes de software de contabilización del tiempo o recursos humanos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, ČESKÁ REPUBLIKA, budova F a prostory uvedené v čl. 4.3 Smlouvy o dodávce a implementaci

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázka je (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému, který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadvatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele dle podmínek Implementační smlouvy a (ii) zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje dle podmínek smlouvy o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje, vč. zajištění služřeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Míra splnění povinných požadavků standardní funkcionalitou systému / Ponderación: 35 %
Criterio de calidad - Nombre: Míra splnění rozšiřujících požadavků standardní funkcionalitou systému / Ponderación: 25 %
Criterio de calidad - Nombre: Cena za MD dle bodu 5 Přílohy č. 6 zadávací dokumentace bez DPH / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 35 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 17 100 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 120
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Plnění veřejné zakázky bude probíhat dle harmonogramu plnění veřejné zadkázky. Doba trvání zakázky uvedená v bodě II.2.7 je pouze informativní, neboť vyplnění této hodnoty je v tomto formuláři povinné, nicméně zadavatel předpokládá, že dodavatel bude povinen poskytovat služby provozní podpory, údržby a rozvoje dle servisní smlouvy, která bude uzavřena na dobu neurčitou.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Účastník je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 73 a násl. ZZVZ - splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 030-067144
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/06/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo, Eslovaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/06/2019
Hora local: 10:01

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Zahájení plnění veřejné zakázky předpokládá zadavatel ihned po nabytí účinnosti příslušné smlouvy, tj. ode dne uveřejnění příslušné smlouvy v registru smluv.

Vlastní plnění veřejné zakázky bude probíhat dle harmonogramu plnění veřejné zakázky, konkrétně dle plnění jednotlivých časových milníků.

Dodavatel je povinen poskytovat služby provozní podpory, údržby a rozvoje, přičemž Servisní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Služby podpory a údržby budou poskytovány od zahájení 4. etapy plnění Implementační smlouvy dle harmonogramu plnění veřejné zakázky.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/05/2019