TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Obras - 212742-2018

18/05/2018    S94    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Ryki: Trabajos de construcción de autopistas y carreteras

2018/S 094-212742

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 053-116608)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Rycki
ul. Wyczółkowskiego 10A
Ryki
08-500
Polonia
Persona de contacto: Aneta Ochal
Teléfono: +48 818657450
Correo electrónico: promocja@ryki.powiat.pl
Fax: +48 818651966
Código NUTS: PL815

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spryki.bip.lubelskie.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Roboty budowlane na terenie gminy Ryki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk”

Número de referencia: RM.272.5.2018
II.1.2)Código CPV principal
45233100
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja na terenie gminy Ryki robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” na odcinku drogi powiatowej Nr 1438L od km 0+024 do km 1+535.

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projektach stałych organizacji ruchu i innych dokumentach, stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 053-116608

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/05/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: