Suministros - 212830-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Aparatos para radiología

2018/S 094-212830

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Weigla 5
Wrocław
50-981
Polonia
Persona de contacto: Piotr Strąk - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław
Teléfono: +48 261660550
Correo electrónico: alewicka@4wsk.pl
Fax: +48 261660550
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.4wsk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.4wsk.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Weigla 5
Wrocław
50-981
Polonia
Persona de contacto: Anna Lewicka
Teléfono: +48 261660119
Correo electrónico: alewicka@4wsk.pl
Fax: +48 261660119
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.4wsk.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ
ul. R. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - Kancelaria pok. 18
Wrocław
50-981
Polonia
Persona de contacto: Pracownicy Kancelarii
Teléfono: +48 261660705
Correo electrónico: alewicka@4wsk.pl
Fax: +48 261660119
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.4wsk.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa Angiokardiografu stacjonarnego z wyposażeniem wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z wymianą angiokardiografu w Pracowni Hemodynamiki

Número de referencia: 45/WZM/2018
II.1.2)Código CPV principal
33111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa Angiokardiografu stacjonarnego z wyposażeniem wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z wymianą angiokardiografu w Pracowni Hemodynamiki.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33123220
71200000
71000000
71247000
45000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa Angiokardiografu stacjonarnego z wyposażeniem wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z wymianą angiokardiografu w Pracowni Hemodynamiki.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy sprzętu / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji/rękojmi towaru / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Czas przestoju obydwu pracowni hemodynamicznych / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Realizacja przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu maks. do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych, 00/100).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale IV pkt 1 SIWZ według formuły „spełnia - nie spełnia”.

Rozdział IV. Wykaz:

1. Dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie podmiotowych warunków udziału w postępowaniu:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ, zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ;

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

c) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

c.d. III.1)

f) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 Pzp ww. oświadczenie (wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ).

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, a wymaganych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ –należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ;

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 Pzp - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności także jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

6) Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3).

7) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Pzp). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 Pzp). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i 2a SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2b i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

9) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 SIWZ, Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. od litery a) do lit. f) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

Ppkt 1 lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. b) i c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10) Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1ppkt. 1) i 2) stosuje się odpowiednio.

11) Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

c.d. III.1.2)

2. Wykaz dokumentów przedmiotowych:

1) Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów podlegających ocenie – w języku polskim w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp.:

w przypadku parametrów wymaganych i jednocześnie podlegających ocenie przez Zamawiającego brak tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty;

w przypadku parametrów podlegających ocenie i nie będących jednocześnie parametrami wymaganymi, jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentów do oferty lub z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego parametru - otrzymuje 0 pkt. za dany parametr.

Powyższe dokumenty stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.

2) Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie pozostałych parametrów (parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp).

3) W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 211), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień złożenia dokumentów dot. przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt, w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp).

W przypadku formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowna lub kurierska – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

Uwaga ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls na płycie CD.

3. Wykaz pozostałych dokumentów:

1) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

Uwaga! Pełnomocnictwo do podpisania jednolitego europejskiego dokument zamówienia (JEDZ) powinno być udzielone w postaci elektronicznej, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogami Rozdz. IV SIWZ i załącznika nr 1 b do SIWZ.

2) Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

3) Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy.

4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

5) Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

6) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

7) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, Budynek Logistyki, Sala Odpraw.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Członkowie Komisji Przetargowej powołani Zarządzeniem Komendanta Szpitala.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. 25.6.2018 r. godz. 10:30.

2. Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp,

5) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 25.6.2018 r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:,,Wadium znak sprawy: 45/WZM/2018”.

Uwaga: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10:00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

3) Kwotę gwarancji;

4) Termin ważności gwarancji;

5) Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji).

4. Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

5. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (Kasa Szpitalna – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

6. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

Uwaga!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

7. Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Biuro Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018