TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 212858-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Productos químicos

2018/S 094-212858

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
ul. Jana Brożka 3, pokój 138, I piętro
Kraków
30-347
Polonia
Persona de contacto: Dawid Studencki
Teléfono: +48 122691505
Correo electrónico: przetargi@khk.krakow.pl
Fax: +48 122691510
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.khk.krakow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy reagentów do stabilizacji dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

Número de referencia: KHK/ZP/PN/5/2018
II.1.2)Código CPV principal
24000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa reagentów niezbędnych do stabilizacji odpadów powstałych w procesie termicznego przekształcenia odpadów, w podziale na części.

3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert częściowych (na jedną, kilka lub wszystkie części) w następujących zakresach:

3.2.1. Część 1: Cement glinowo – wapniowy, maksymalna szacunkowa ilość: 432 Mg, CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne;

3.2.2. Część 2: Siarczek sodu [Na₂S], maksymalna szacunkowa ilość: 35 Mg, CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne

3.2.3. Część 3: Siarczan żelaza (II) siedmiowodny [FeSO₄ * 7H₂O], maksymalna szacunkowa ilość: 2,5 Mg, CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne

3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych w punkcie 3.2. dla dane części.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1: Cement glinowo–wapniowy, maksymalna szacunkowa ilość: 432 Mg, CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne;

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZTPO – Kraków, ul. Giedroycia 23.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lp. Parametr oznaczony Jednostka Wartość.

1 Maksymalna ilość Mg/rok 432

2 Zawartość Al2O3 % ≥ 40

3 Zawartość siarczków % ≤ 0,1

4 Zawartość chlorków % ≤ 0,1

5 Zawartość siarczanów % ≤ 0,5

6 Zawartość alkaliów % ≤ 0,4

7 Zawartość Cr+6 % ≤ 0,0002

8 Początek wiązania min ≥ 90

9 Wytrzymałość wczesna po 6h MPa ≥ 18

10 Wytrzymałość normowa po 24h MPa ≥ 40

11 Opakowanie cysterna

12 Rodzaj pojazdu samochód cysterna

13 Dostawa jednorazowa Mg min 18; max 22

14 Szacowana liczba dostaw w tygodniu szt. 0 2

15 Sposób rozładunku pneumatyczny (pompa zainstalowana w samochodzie dostawcy)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2: Siarczek sodu [Na2S], maksymalna szacunkowa ilość: 35 Mg, CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZTPO – Kraków, ul. Giedroycia 23.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lp. Parametr oznaczony Jednostka Wartość.

1 Maksymalna ilość Mg/rok 35

2 Postać fizyczna Ciało stałe - płatki

3 Oznaczenie jodnometryczne jako Na2S %(m/m) 60 – 64

4 Oznaczenie alkalimetryczne jako Na2S %(m/m) 59 – 63

5 Zawartość wodorosiarczku sodu NaHS %(m/m) 0 – 4

6 Polisiarczki %(m/m) ≤ 0,4

7 Zawartość żelaza %(m/m) ≤ 0,0010

8 Rodzaj pojazdu samochód dostawczy lub ciężarowy

9 Opakowanie worki 25 kg, 40 szt. na palecie (1000 kg)

10 Dostawa jednorazowa Mg min 1; max 3

11 Szacowana liczba dostaw w tygodniu szt. 0 – 3

12 Sposób rozładunku po stronie Zamawiającego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Siarczan żelaza (II) siedmiowodny [FeSO4 * 7H2O], maksymalna szacunkowa ilość: 2,5 Mg, CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZTPO – Kraków, ul. Giedroycia 23.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lp. Parametr oznaczony Jednostka Wartość.

1 Planowana ilość Mg/rok 2,5

2 Postać sól krystaliczna

3 Barwa zielono-niebieska

4 Gęstość nasypowa kg/dmᶟ 0,8 – 1,0

5 FeSO4 x 7H2O % ≥ 53

6 Fe2(SO4)3 % ≤ 0,6

7 H2SO4 % ≤ 0,5

8 Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % < 0,3

9 Zawartość chlorków % ≤ 0,2

10 Zawartość manganu % ≤ 0,1

11 Zawartość cynku % ≤ 0,02

12 Opakowanie worki 25 kg, 40 szt. na palecie (1000 kg)

13 Rodzaj pojazdu samochód ciężarowy lub dostawczy

14 Dostawa jednorazowa Mg 2,5

15 Szacunkowa ilość dostaw w tygodniu szt. dostawa jednorazowa

16 Sposób rozładunku po stronie Zamawiającego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Nie dotyczy.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie dotyczy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie dotyczy.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zawiera wzór umowy - załącznik do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 24/08/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Miejsce składania ofert: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3, p. 138 (sekretariat, I piętro).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 Pzp.

1.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1.1.1. umocowanie do składania oświadczeń woli

1.1.2. formularz ofertowy

1.1.3. Oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – składane w formie elektronicznej

1.1.4. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu:

1.1.4.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.

1.1.4.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych podmiotów.

1.2. Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie Zamawiającego):

1.2.1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP lub zagraniczny dokument równoważny;

1.2.1.2. Oświadczenie wykonawcy o:

• braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

• o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

• o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

1.2.1.3. Karty charakterystyki oferowanych produktów – dla każdej części.

8.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

8.1.1. W zakresie części 1: 15 000,00 PLN;

8.1.2. W zakresie części 2: 100,00 PLN;

8.1.3. W zakresie części 3: 2 000,00 PLN;

8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

8.2.1. pieniądzu,

8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

8.2.3. gwarancjach bankowych,

8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).

SIWZ dostępna będzie na stronie: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

18.1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018