Suministros - 212859-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Zabrze: Válvulas cardíacas

2018/S 094-212859

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
Zabrze
41-800
Polonia
Persona de contacto: Andrzej Bonczek Administracja pok. 2B6
Teléfono: +48 32/373-36-68
Correo electrónico: przetargi@sccs.pl
Fax: +48 32/373-36-68
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sccs.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.sccs.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
Zabrze
41-800
Polonia
Persona de contacto: Andrzej Bonczek Administracja pok. 2B6
Teléfono: +48 323733668
Correo electrónico: przetargi@sccs.pl
Fax: +48 323733668
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sccs.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa zastawek serca

Número de referencia: 56/EZP/18
II.1.2)Código CPV principal
33182220
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

Pakiet nr 1 Zastawki aortalne.

Pakiet nr 2 Zastawki wszczepianie przezcewnikowo.

Pakiet nr 3 Zamykacze.

Odpowiadających opisowi umieszczonemu w załączniku nr 6.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zastawka aortalna

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33182220
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
II.2.4)Descripción del contrato:

1 Zastawka aortalna wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej szt. 60

2 Dzierżawa komputera* x m-c 24

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przezcewnikowa zastawka serca

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33182220
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
II.2.4)Descripción del contrato:

1 Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przez koniuszek serca i przeznaczyniowo z zestawem kompatybilnych akcesoriów szt. 10

2 Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przez koniuszek serca i przeznaczyniowo z zestawem kompatybilnych akcesoriów szt. 10

Szczegółowo opisane w specyfikacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szewne systemy zamykające do naczyń

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
II.2.4)Descripción del contrato:

Szewne systemy zamykające do naczyń działające za pomocą 2 igieł nitynolowych i nici propylenowych. Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 21F za pomocą dwóch szt. 100.

Szczegółowo opisane w Specyfikacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Oświadczenia Wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

1.2. Aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

1.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.1 – 1.3 SIWZ składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zachodzą okoliczności wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp - składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sadowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie stawia się warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie stawia się warunków w tym zakresie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Dostawca sprzedaje a Zamawiający kupuje produkty posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP.

2. Każda dostawa poprzedzona będzie zamówieniem ilościowo-asortymentowym ze strony Zamawiającego.

3. Towar dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach, z napisami oraz ulotką w języku polskim. Na opakowaniu musi być umieszczona nazwa, seria, data ważności oraz nazwa i adres wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowań oznaczonych niezgodnie z przepisami w tym zakresie i nie posiadających ulotek w języku polskim.

5. Realizacja zamówienia obejmuje okres do xx.xx..2018 r. do xx.xx.2019 r. z możliwością jednostronnego przez zamawiającego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy (w przypadku zmiany przepisów i technik zabiegowych) lub przedłużenia czasu trwania umowy (przypadku nie wykorzystania ilościowo przedmiotu umowy).

Pozostałe zapisy w Specyfikacji.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 12:30
Lugar:

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, Administracja pok. 2B6.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi osobom obecnym na otwarciu ofert nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofert, warunki płatności wraz z terminem wykonania oraz okresem gwarancji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Pakiet nr 1 - 50 000 PLN

Pakiet nr 2 - 20 000 PLN

Pakiet nr 3 - 800 PLN

Czas związania ofertą 60 dni.

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,

2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 (Pakiet)

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia oświadczenia.

1) Wypełniony i podpisany załącznik nr 6 (Parametry techniczne)

2) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany produkt będący przedmiotem zamówienia (spr. nr 53/EZP/18) do obrotu na terenie Polski oraz gotowości dostarczenia tego dokumentu na każde żądanie zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia.

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: jedz@sccs.pl konieczne jest wpisanie w temacie emaila nr postępowania.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia:

— publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia na stronie internetowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

— przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

— wobec innych czynności w których powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018