Suministros - 212862-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Dinamarca-Odense: Aparatos para minusválidos

2018/S 094-212862

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Odense kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense C
5000
Dinamarca
Persona de contacto: Kanita Rikalo
Correo electrónico: karik@odense.dk
Código NUTS: DK

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://permalink.mercell.com/85796666.aspx

Dirección del perfil de comprador: http://www.odense.dk/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://permalink.mercell.com/85796666.aspx
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Dinamarca
Correo electrónico: support.dk@mercell.com
Código NUTS: DK

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://permalink.mercell.com/85796666.aspx

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://permalink.mercell.com/85796666.aspx
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Genudbud: Badetoiletstole og Glidepude/vendelagen

II.1.2)Código CPV principal
33196200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Odense Kommune skal udbyde følgende genbrugshjælpemidler:

— Badetoiletstole,

— Glidepuder og vendelagner.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 120 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Badetoiletstole med hjul, el-kip og el-højdeindstilling

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33196100
33196200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK031
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odense.

II.2.4)Descripción del contrato:

Odense Kommune udbyder rammeaftale om køb og levering af badetoiletstole med el-højdeindstilling og el-kip funktion.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 50 %
Precio - Ponderación: 50 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 920 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/09/2018
Fin: 31/08/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Den af ordregiver i pkt. II.2.6) oplyste anslåede samlede værdi for delaftalen er udelukkende ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan således ændres i både op- og nedadgående retning under rammeaftalens løbetid.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Glidepude og -vendelagen

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33196100
33196200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK031
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftalen omfatter indkøb af Glidepuder og glidevendelagen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 50 %
Precio - Ponderación: 50 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/09/2018
Fin: 31/08/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Den af ordregiver i pkt. II.2.6) oplyste anslåede samlede værdi for delaftalen er udelukkende ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan således ændres i både op- og nedadgående retning under rammeaftalens løbetid.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ordregiver vil i dette udbud udover opfyldelse af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, også stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 8.1.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 000 000 DKK.

Positiv egenkapital (eller nul) for hvert af de sidste 3 år, eller de år, som tilbudsgiver har eksisteret, såfremt virksomheden ikke har eksisteret i 3 år eller mere.

Dispensation for nystartede virksomheder mht. fremvisning af nøgletal. I stedet for nøgletal skal virksomheden fremvise en udførlig forretningsplan inkl. finansiering mv.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Årsrapport hvoraf egenkapitalen for de seneste 3 år fremgår.

Dokumentation for gældende erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Mindstekrav for deltagelse på delaftale 2 er 1 reference, der bydes ind på. Referencen skal vedrøre levering af glidepuder og/eller vendelagner til en offentlig myndighed. Referencen skal løbe over mindst 2 år, og have en gennemsnitlig omsætning på min 150 000 DKK/år.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast, som vil udgøre aftalegrundlaget for den endelige aftale mellem ordregiver og leverandøren for hver af de 2 delaftaler. Tilbudsgiverne skal således i forbindelse med tilbudsafgivelsen tilkendegive, at de accepterer samtlige vilkår i det vedlagte kontraktudkast. Hvis der afgives tilbud af et konsortium, skal konsortiedeltagerne hæfte solidarisk og direkte i forhold til ordregiver.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/06/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/06/2018
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291000
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Dirección de internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018