Suministros - 212891-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Pazardzhik: Electricidad

2018/S 094-212891

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie (MBAL) — Pazardzhik“ AD
130072241
ul. „Bolnichna“ No. 15
Pazardzhik
4400
Bulgaria
Persona de contacto: Stoyanka Mihaylova
Teléfono: +359 34408603
Correo electrónico: mbal_pz_op@abv.bg
Fax: +359 34408766
Código NUTS: BG423

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mbal-pz.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача/оп-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/category/135-2018-13
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД

Número de referencia: 00027-2018-0006
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД за срок от 12 месеца. Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД за ниско напрежение за 5 бр. обекти, подробно посочени в спецификация от документацията.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 300 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
65300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, за 5 бр. обекти, подробно посочени в спецификация от документацията, гр. Пазарджик.

II.2.4)Descripción del contrato:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД за срок от 12 месеца. Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД за ниско напрежение за 5 бр. обекти, подробно посочени в спецификация от документацията. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от възложителя на изпълнителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 300 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

В случай че при изтичане на договора не е достигната неговата пределна стойност и не е налице сключен нов договор по реда на ЗОП — удължаване срока на договора с до 3 месеца или до сключване на нов договор по реда на ЗОП при съгласие от двете страни.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Опция:

За срока на договора от 12 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си, но да са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Изпълнителят ежемесечно издава фактура, включваща консумираната активна електрическа енергия за определения месец, отчетена по измервателния уред на съответната измервателна точка по определената в договора единична цена за един кВт/ч, акциз по чл. 20 ал. 2 т. 17 от ЗАДС и определената с решения на КЕВР такса (цена) „задължения към обществото“, както и всички мрежови услуги.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Всеки участник трябва да притежава права за търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

За доказване на съответствието по т. 1 в част IV, раздел А „Годност“, т. 1 от еЕЕДОП участниците следва представят информация за притежавана лицензия с обхват „търговия с електрическа енергия“ с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

2. Участникът да е регистриран в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

За доказване на съответствието по т. 2 в част ІV, раздел А: „Годност“, т. 1 от еЕЕДОП участниците следва да представят информация за регистрацията.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът да прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 (2015) (или еквивалент) с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“ или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в областта, попадаща в обхвата на предмета на поръчката.

За доказване на съответствието по т. 1, участниците следва да представят информация за притежаването на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от независимо лице, акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието/или информация за еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, или ако прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството — информация за доказателствата за тези мерки.

Информацията се представя чрез попълване на част ІV, раздел Г, полето, касаещо стандарти за осигуряване на качеството, на ЕЕДОП.

2. Всеки участник в процедурата трябва да има валидно сключен договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия със съответния мрежови оператор, към чиято мрежа са присъединени обектите на възложителя.

3. Участникът трябва да има изградена система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща контрол от страна на възложителя.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат чрез посочване в таблица В „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

2. Декларация от участника за наличие на сключен рамков договор с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия в качеството му на оператор на разпределителната мрежа чрез посочване в таблица В „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

3. Декларация от участника за наличие на изградена система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща контрол от страна на възложителя, чрез посочване в таблица В „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

При условията на участие на обединение се прилага чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, следва да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Предложения, които не отговарят на поставените изисквания, подробно описани в документацията за участие, не се допускат до оценяване.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 1 (едно) на сто от прогнозната стойност на договора без ДДС.

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в одобрената документация за участие в процедурата.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/06/2018
Hora local: 08:00
Lugar:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ 15, деканат, ет. 1.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация и количества, указанията за подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана в профила на купувача. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 1 (едно) на сто от прогнозната стойност на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор. Определените за изпълнители участници представят гаранция за изпълнение, както и документи по чл. 112 от ЗОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018