Suministros - 212987-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Implantes quirúrgicos

2018/S 094-212987

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk
80-952
Polonia
Persona de contacto: katarzyna Wójciga
Teléfono: +48 583492238
Correo electrónico: kwojciga@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uck.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://old.uck.gda.pl/zamowienia.php
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Dział Zamówień Publicznych UCK ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk
ul. Dębinki 7
Gdańsk
80-952
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Wójciga
Correo electrónico: kwojcia@uck.gda.pl
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uck.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Kancelaria Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk
ul.Dębinki 7 bud.nr 9, parter, pok. 100
Gdańsk
80-952
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Wójciga
Teléfono: +48 583492238
Correo electrónico: kwojciga@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uck.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla UCK

Número de referencia: 81/PN/2018
II.1.2)Código CPV principal
33184100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Asortyment wymieniony w pkt. 1, musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmiany Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy pod rygorem odrzucenia.

4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.

5. Dostawy będą następować sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 6 dni od daty otrzymania zamówienia.

6. Zamawiający dopuszcza s...

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 494 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 4
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sten opisany w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin Dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 864 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cewnik opisany w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin Dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 112 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Balony typu non-compliant opisany w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin Dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 259 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Balony typu semi-compliant opisany w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin Dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 259 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż – kwoty:

Nr pakietu – Kwota dostawy.

1 – 173 000,00 PLN,

2 – 25 000,00 PLN,

3 – 55 000,00 PLN,

4 – 55 000,00 PLN.

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt. α (alfa) w JEDZ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Dział Zamówień Publicznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przy ul. Dębinki 7.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

4. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na

PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

5. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców

i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

6. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

5. Wykonawca składa dokument JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez Podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@uck.gda.pl

a. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf,.doc, .docx,.rtf,.xps, .odt.

b. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

c. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca

Podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

d. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

e. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści druku oferty. Treść druku oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

f. Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na Identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do postępowania nr .../PN/2018 – Nazwa Wykonawcy).

g. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

h. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera

pocztowego Zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.

Zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018