TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 212994-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Blagoevgrad: Electricidad

2018/S 094-212994

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
TP „DGS Blagoevgrad“
2016275060048
ul. „Zora“ 18, et. 2
Blagoevgrad
2700
Bulgaria
Persona de contacto: Miroslava Dimitrova Simonska
Teléfono: +359 73884207
Correo electrónico: dgsblagoevgrad@abv.bg
Fax: +359 73884207
Código NUTS: BG413

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.uzdp.bg/bg/

Dirección del perfil de comprador: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: управление и стопанисване на горски територии — държавна собственост

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Благоевград“ за срок от 36 месеца“

II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Пълният обхват на поръчката е съгласно приложената техническа спецификация към одобрената документация за участие — приложение № 10.

В предмета на обществената поръчка се включва доставка на нетно количество електрическа енергия ниско напрежение и координиране на балансиращата група с място на изпълнение ... броя обекти. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 3 % от прогнозната стойност на обществената поръчка. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността. Гаранцията за изпълнение, предоставена във формата на парична сума, се внася по банков път по сметка на възложителя (ТП „ДГС Благоевград“): IBAN: BG.........., BIC:.........., при банка .........., клон Благоевград.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 24 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG413
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Доставката се извършва в 5 (пет) обекта, стопанисвани от възложителя, а именно: ...продължава в раздел II.2.14)...

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на обществената поръчката включва доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДГС Благоевград“, като пълният обхват на поръчката е съгласно приложената техническата спецификация към одобрената документация за участие — приложение № 10.

В предмета на обществената поръчка се включва доставка на нетно количество електрическа енергия ниско напрежение и координиране на балансиращата група с място на изпълнение 5 (пет) броя обекти, стопанисвани от възложителя, всички на територията на община Благоевград. Срокът на изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца или достигане на предвидения финансов ресурс в размер на 24 000,00 /двадесет и четири хиляди/ BGN без включен ДДС (което от двете събития настъпи първо). Възложителят не се ангажира да разходва предвидения финансов ресурс изцяло, а изпълнителят приема, че няма да има претенции, в случай че ресурсът не бъде разходван изцяло. Прогнозното количество за потребление на електрическа енергия от всички обекти за срока на договора е 59 196 kWh. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира възложителя да го потреби, като доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. В случай на необходимост в рамките на срока на действие на договора възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща консумираната електрическа енергия по договорената с изпълнителя цена и в рамките на предвидения финансов ресурс. Договорът влиза в сила, считано от датата на регистриране на първия товаров график на възложителя в „Енергийния системен оператор“ (ЕСО) ЕАД, за което изпълнителят изпраща писмено уведомление до възложителя. Участниците предлагат цена за 1 (един) кWh нетна активна електроенергия. В същата се включва цената на нетната активна електрическа енергия, разходите за балансиране и прогнозиране на потреблението, администриране на часовите графици за потребление и обмен на информация, както и разходите по всички други дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група. На възложителя не се начисляват допълнително суми за излишък и недостиг.

В предлаганата цена не се включват акциз и дължим ДДС, както и утвърдени от КЕВР цени за пренос и достъп по електропреносната мрежа, за достъп до и пренос по електроразпределителната мрежа, цена за задължения към обществото и други дължими преки и косвени данъци, определени от компетентни органи.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 24 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Продължение от раздел II, 2.3.)...

1. административна сграда, гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18, ет. 2, общ. Благоевград;

2. сграда разсадник „Къщата“, гр. Благоевград, бул. „Васил Левски” № 42, промишлена зона;

3. сграда № 1, местност Добро поле, oбщ. Благоевград;

4. сграда № 2, местност Добро поле, общ. Благоевград;

5. сграда местност Карталско дере, общ. Благоевград.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

2.1.1. Участникът следва да има валиден лиценз за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, издаден от КЕВР, в съответствие със Закона за енергетиката.

2.1.2. Участникът следва да е регистриран в Електроенергийния системен оператор (ЕСО) като търговец на електрическа енергия с посочен идентикафиционен номер/EIC код и статус „активен“.

2.1.3. Участникът следва да е регистриран в Електроенергийния системен оператор (ЕСО) като координатор на стандартна балансираща група с посочен идентикафиционен номер/EIC код и статус „активен“.

Изискванията по т. 2.1.1—2.1.3 включително се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответните регистрации по местното законодателство — чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката.

За удостоверяване на обстоятелствата по т. 2.1.1—2.1.3 включително СЕ попълва част IV, раздел А „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП.

Възложителят не изисква документи за доказване на обстоятелствата по т. 2.1.1—2.1.3 включително, тъй като информацията му е служебно известна — чл. 67, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

В съответствие с чл. 10, ал. 1 от ЗОП кандидат или участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

Административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград“ с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18, ет. 2, общ. Благоевград, обл. Благоевград.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Участниците, техни пълномощници, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровка, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

— относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите, информационен телефон +359 70018 700,

— относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите, информационен телефон +359 29406000,

— относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика, информационен телефон: +359 28101759, +359 70017670.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018