TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 212997-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Tela metálica

2018/S 094-212997

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych
ul. Legionów 113
Łódź
91-073
Polonia
Persona de contacto: Paweł Bodzioch
Teléfono: +48 426322647
Correo electrónico: zup@lodz.lasy.gov.pl
Fax: +48 426325841
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych
Legionów 113
Łódź
91-073
Polonia
Persona de contacto: Paweł Bodzioch
Correo electrónico: zup@lodz.lasy.gov.pl
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych oraz skobli

Número de referencia: NH.270.12.2018
II.1.2)Código CPV principal
44313200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych oraz skobli. Zestawienie szacunkowych ilości oraz opis techniczny zawiera załącznik nr 2 i 2a do SIWZ.

Minimalny okres gwarancji na każdy rodzaj siatki wynosi 8 lat.

Minimalny okres gwarancji na skoble wynosi 6 lat.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 13 części.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44520000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren RP.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych oraz skobli w następujących ilościach oraz rodzaju:

Nr części.

Zamówienia Rodzaj siatki Ilość szacowana (mb).

Część 1 160/15/15 100.000.

Część 2 160/20/15 5.000.

Część 3 200/17/15 300.000.

Część 4 200/17/30 300.000.

Część 5 200/25/15 200.000.

Część 6 200/22/30 30.000.

Część 7 160/15/30 50.000.

Część 8 200/17/30 140.000.

Część 9 200/17/15 35.000.

Część 10 200/25/15 50.000.

Część 11 180/24/15 25.000.

Nazwa asortymentu Ilość (kg).

Część 12 Skoble 3,5 x 35 mm 5 000.

Część 13 Skoble 3,8 x 38 mm 1 000.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości:

Nr części Wysokość wadium w PLN.

1 6 300,00

2 400,00

3 22 000,00

4 16 200,00

5 18 100,00

6 2 000,00

7 2 400,00

8 7 400,00

9 2 400,00

10 4 300,00

11 1 700,00

12 400,00

13 100,00

Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zgodnie z art. 24. ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w - art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny lub- art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie, b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzający brak wykluczenia znajduje się w pkt. VI.3 Ogłoszenia - informacje dodatkowe.

Zamawiający odstępuje od wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp.

III.1.2)Situación económica y financiera
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie,

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa powyżej niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy będą je spełniać łącznie, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych Ogłoszeniu.

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku o którym mowa powyżej na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy, tzn. realnej faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.

Wykonawca korzystający z podmiotu udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 22a Ustawy jest zobowiązany wykazać iż wskazany podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawach wskazanych w pkt. III.1.1.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej musi określać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem

d) okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał zamówienie/a na dostawę siatki o następującej wartości:

Dla Części 1: 180 000 brutto PLN.

Dla Części 3 i 5: 600 000 brutto PLN.

Dla Części 4: 500 000 brutto PLN.

Dla Części 8: 220 000 brutto PLN.

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Poprzez wartość zamówienia Zamawiający rozumie wartość zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą i innym podmiotem lub wartość dostaw/zamówień łącznych wykonanych na rzecz jednego podmiotu,

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 14:15
Lugar:

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, ul. Legionów 113, 91-073 Łódź.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22, Wykonawca obowiązany jest przesłać do upływu terminu składania ofert JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: zup@lodz.lasy.gov.pl.

B Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

B.1 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz wskazany w pkt. III.1.3) ogłoszenia.

B.2 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13. 14 i 21 ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ).

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ)

Uwaga: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

1. Z formularzem ofertowym (oryginał) sporządzonym wg. załącznika nr 1 SIWZ należy złożyć:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

2) w przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej oryginał pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

3) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

1.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.1 i 1.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

1.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018