TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 212998-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Equipo de control de aparcamientos

2018/S 094-212998

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polonia
Teléfono: +48 124465810
Correo electrónico: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Fax: +48 124465702
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zdw.krakow.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Zarządzanie drogami wojewódzkimi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II: Zadanie 3 – Dostawa urządzeń (pozostała część nazwy zamówienia w sekcji II.2.4)

Número de referencia: ZDW-DN-4-271-48/18
II.1.2)Código CPV principal
34926000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:

• dostawa urządzeń przeznaczonych do zarządzającego dostępnością parkingów oraz dokonania ich montażu na parkingach wybudowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach RPO 2014-2020, z którymi Województwo Małopolskie zawarło umowy o współpracy,

• modyfikacja posiadanego przez Zamawiającego systemu parkingowego funkcjonującego obecnie w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA), zachowując kompatybilność wstecz w zakresie funkcjonujących obecnie w systemie MKA parkingów i zapewniając funkcjonalność systemu parkingowego opisaną w opisie przedmiotu zamówienia,

• zapewnienie integracji parkingów z systemem centralnym zarządzającym systemem MKA, w zakresie niezbędnym do uzyskania wskazanej funkcjonalności systemu parkingowego,

• opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45315600
48800000
48813100
72230000
50000000
45223800
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo małopolskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pełna nazwa zamówienia (z uwagi na niewystarczającą ilość miejsca w sekcji II.1.1. do jej wpisania): Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II: Zadanie 3 – Dostawa urządzeń przeznaczonych do zarządzania dostępnością parkingów P+R funkcjonujących w systemie MKA (realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020).

Przedmiotem zamówienia jest:

• dostawa urządzeń przeznaczonych do zarządzającego dostępnością parkingów oraz dokonania ich montażu na parkingach wybudowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach RPO 2014-2020, z którymi Województwo Małopolskie zawarło umowy o współpracy,

• modyfikacja posiadanego przez Zamawiającego systemu parkingowego funkcjonującego obecnie w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA), zachowując kompatybilność wstecz w zakresie funkcjonujących obecnie w systemie MKA parkingów i zapewniając funkcjonalność systemu parkingowego opisaną w opisie przedmiotu zamówienia,

• zapewnienie integracji parkingów z systemem centralnym zarządzającym systemem MKA, w zakresie niezbędnym do uzyskania wskazanej funkcjonalności systemu parkingowego,

• opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Warunki serwisu gwaracyjnego / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 15/05/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin wykonania zamówienia: 15.5.2020 r.

Dostawa i montaż systemu parkingowego na danym parkingu Parkuj i Jedź winny odbyć się w terminie 45 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania od Zamawiającego.

Wezwania wystosowywane będą w okresie od dnia 1.9.2018 r. do dnia 31.3.2020 r.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:

1) wykonał co najmniej 2 dostawy systemów zarządzania dostępnością dla parkingów funkcjonujących w systemie publicznego transportu zbiorowego obejmującego swoim zakresem co najmniej środki transportu szynowego lub transport kołowy;

Przedmiotowe dostawy systemów zarządzania dostępnością dla parkingów winny charakteryzować się co najmniej następującymi właściwościami:

­- systemy składały się z urządzeń: zarządzających wjazdem i wyjazdem z parkingu, identyfikujących użytkowników systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez: odczyt tablic rejestracyjnych pojazdu, odczyt uprawnienia zapisanego na karcie zbliżeniowej, odczyt uprawnienia zapisanego w formacie kodu 2D (Aztec lub kod QR), identyfikację użytkownika za pomocą systemu RFID,

­- systemy funkcjonowały w oparciu o dane użytkowników gromadzone w zewnętrznym systemie informatycznym zintegrowanym z systemem zarządzania dostępnością parkingów lub systemy były jednocześnie systemami gromadzącymi dane o uprawnieniach ich użytkowników umożliwiając wjazd/wyjazd z parkingu,

­- systemy umożliwiały wjazd/wyjazd z parkingu na podstawie wydawanego w ramach tych systemów uprawnienia zapisanego na karcie stykowej lub w postaci nadrukowanego kodu 2D (Aztec lub kod QR) na nośniku papierowym i umożliwiały dokonanie zapłaty za to uprawnienie w gotówką lub kartą płatniczą w terminalu wyjazdowym lub w innym urządzeniu tego systemu,

­- systemy działały bezobsługowo w zakresie wjazdu i wyjazdu (nie wymagały udziału człowieka w tych procesach),

­- systemy umożliwiały automatyczne obliczanie i dynamiczne prezentowanie informacji o ilości wolnych miejsc parkingowych na tablicach informacyjnych,

­- systemy posiadały aplikację parkingową umożliwiającą co najmniej konfigurację, podgląd stanu i zarządzanie urządzeniami systemu;

Poprzez parkingi funkcjonujące w systemie publicznego transportu zbiorowego należy rozumieć obiekty służące użytkownikom publicznego transportu zbiorowego do pozostawienia własnych pojazdów na terenie tych obiektów, na podstawie uprawnień wynikających z posiadania biletów okresowych w systemie publicznego transportu zbiorowego akceptowanych na terenie tego obiektu.

2) wykonał co najmniej 1 zadanie obejmujące świadczenie przez okres co najmniej 12 miesięcy usług serwisu i konserwacji urządzeń systemu zarządzania dostępnością parkingu, który to serwis i konserwacja uwzględniały co najmniej następujące czynności:

­- pełnienie nadzoru nad poprawnością działania urządzeń parkingowych w sposób zdalny za pomocą dedykowanej aplikacji przeznaczonej do monitorowania ich pracy,

­- usuwanie powstałych awarii urządzeń parkingowych,

­- konserwację polegającą na okresowym czyszczeniu urządzeń parkingowych z zabrudzeń powstałych w wyniku pracy podzespołów drukujących, czyszczenie wnętrza urządzeń z zanieczyszczeń przedostających się z zewnątrz, konserwację podzespołów zgodnie z wymogami wynikającymi z zapisów dokumentacji tych podzespołów;

Przedmiotowe doświadczenie może dotyczyć również zadania będącego jeszcze w toku realizacji (wykonywanego), przy czym w takiej sytuacji musi ono obejmować jednak okres co najmniej 12 miesięcy już wykonanych (świadczonych) usług wskazanych wyżej.

(dalszy opis niżej).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

(c.d. opisu warunku dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych):

Uwaga.

— Wykonanie dostaw, o których mowa w ppkt 1 oraz usługi wskazanej w ppkt 2 mogło nastąpić w ramach tych samych lub odrębnych zadań,

— Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.

Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania / tych zadań prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego / danych zadania / zadań wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania / zadań (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków. II piętro, p. 218.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z RPO WM Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu, w tym stosowania logo programu RPO w dokumentach dotyczących realizacji zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – zgodnie z informacjami podanymi w cz. I pkt 6 SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia - ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— trybu składania ofert znajduje się w cz. IV SIWZ.

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pok. 220.

8. Oświadczenie JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłając je drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej - na adres e-mail podany w SIWZ) - zgodnie z instrukcją zawartą w SIWZ (cz. III pkt 3).

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

10. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 65 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

11. Kryteria oceny ofert:

1) cena - 60 %

2) warunki serwisu gwarancyjnego – 40 %

Szczegółowy zapis poszczególnych kryteriów oraz sposobu punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga.

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.krakow.pl, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018