Suministros - 213066-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Dubí: Sal para carreteras

2018/S 094-213066

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
00080837
Ruská 260
Dubí 3
417 03
República Checa
Persona de contacto: Ing. Libor Tačner, ředitel
Teléfono: +420 417532235
Correo electrónico: tacner.cv@susuk.cz
Fax: +420 417533293
Código NUTS: CZ042

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.susuk.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00080837

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00080837
Puede obtenerse más información en otra dirección:
A.I.Consulting s.r.o.
28163974
Na Klaudiánce 781/19
Praha 4
147 00
República Checa
Persona de contacto: JUDr. Kamila Kröblová
Teléfono: +420 775714131
Correo electrónico: kroblova@aiconsulting.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.aiconsulting.cz

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
00080837
Ruská 260
Dubí 3
417 03
República Checa
Persona de contacto: Ing. Ilona Puchmeltrová
Teléfono: +420 417532235
Correo electrónico: puchmeltrova.tp@susuk.cz
Código NUTS: CZ042

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.susuk.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00080837

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro rok 2018/2019

II.1.2)Código CPV principal
34927100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky prosáté posypové kamenné soli o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl na posyp komunikací při zimní údržbě pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, a to včetně dopravy do míst plnění.

Posypová kamenná sůl bude skladbou zrnitosti splňovat následující požadavky váhových procent jednotlivých frakcí:

— do 0,16 mm max. – 5 %,

— od 0,16 mm do 0,8 mm max. – 30 %,

— od 0,8 mm do 3,15 mm min. – 60 %,

— od 3,15 mm do 5,0 mm max. – 30 %,

— nad 5, 00 mm – 0 %.

Posypová kamenná sůl musí dále splňovat podmínku hodnoty podílu obsahu NaCl v posypové soli v minimální hodnotě 96 %.

Zadavatel si na základě kupní smlouvy vyhrazuje právo objednávat zboží v množství odpovídajícím jeho skutečným potřebám.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 45 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34927100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Skladovací prostory v sídlech jednotlivých provozů Ústí nad Labem, Chomutov, Louny, Děčín a Litoměřice a sídla jejich cestmistrovství a středisek v Ústeckém kraji.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky prosáté posypové kamenné soli o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl na posyp komunikací při zimní údržbě pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, a to včetně dopravy do míst plnění.

Posypová kamenná sůl bude skladbou zrnitosti splňovat následující požadavky váhových procent jednotlivých frakcí:

— do 0,16 mm max. – 5 %,

— od 0,16 mm do 0,8 mm max. – 30 %,

— od 0,8 mm do 3,15 mm min. – 60 %,

— od 3,15 mm do 5,0 mm max. – 30 %,

— nad 5, 00 mm – 0 %.

Posypová kamenná sůl musí dále splňovat podmínku hodnoty podílu obsahu NaCl v posypové soli v minimální hodnotě 96 %.

Zadavatel si na základě kupní smlouvy vyhrazuje právo objednávat zboží v množství odpovídajícím jeho skutečným potřebám.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 45 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dle § 77 zákona prokáže profesní způsobilosti dodavatel, který předloží:

a) Dle § 77 odst. 1) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

b) Dle § 77 odst. 2) písm. a) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to minimálně pro oprávnění Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej nebo Velkoobchod.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 09:05
Lugar:

Sídlo zadavatele.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci účastníků, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to za každého účastníka maximálně jedna osoba k tomu oprávněná nebo pověřená na základě plné moci. Oprávnění zástupci účastníků se musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou statut. zástupcem účastníka, pokud jím sami nejsou. Jednání se budou dále účastnit zástupci administrátora.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018