Suministros - 213067-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Vehículos con tracción a las cuatro ruedas

2018/S 094-213067

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
00000205
Pod Juliskou 1621/5
Praha
16000
República Checa
Persona de contacto: Ing. Ivana Schafferová
Teléfono: +420 954009163
Correo electrónico: ivana.schafferova@vls.cz
Código NUTS: CZ01

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.vls.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/vojenske-lesy-a-statky-cr

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.eveza.cz/profil-zadavatele/vojenske-lesy-a-statky-cr/zakazka/20092
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: státní podnik
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Hospodaření s majetkem státu v působnosti MO v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rámcové dohoda – dodávka terénních vozidel v provedení pick-up

Número de referencia: VLS-002619/2018/1900
II.1.2)Código CPV principal
34113000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 50 ks nových vozidel za účelem nahrazení vozidel s vysokými nájezdy km. Vozidla budou používána k zabezpečení běžné provozní činnosti mnohdy ve složitých terénních a klimatických podmínkách. Zadavatel garantuje odběr 25 ks vozidel.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 32 500 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34113000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ0
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Organizační jednotky zadavatele.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 50 ks nových vozidel za účelem nahrazení vozidel s vysokými nájezdy km. Vozidla budou používána k zabezpečení běžné provozní činnosti mnohdy ve složitých terénních a klimatických podmínkách. Zadavatel garantuje odběr 25 ks vozidel.

Z důvodu minimalizace nákladů na provoz těchto vozidel je požadována záruční doba min. 3 roky od data převzetí či do ujetí min. 100 000 km.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 32 500 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/09/2018
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Prohlídka místa plnění - viz čl. 2.6 zadávací dokumentace.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Viz čl. 5.3 ZD.

Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Požadavek lze prokázat doklady osvědčujícími následující způsobilost(i): výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Dodavatel může prokázat způsobilost i jiným obdobným dokladem (např. výpisem ze živnostenského rejstříku s uvedeným jiným oborem živnosti, než výše uvedeným, pokud jej tento doklad opravňuje k dodání vozidel s pohonem 4x4 v provedení pick-up, které jsou předmětem této veřejné zakázky a činnosti servisního střediska - jejich údržbě v rozsahu servisu dle RD.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 051-112439
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/06/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/06/2018
Hora local: 10:10
Lugar:

Sídlo zadavatele.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání obálek se uskuteční za účasti účastníků zadávacího řízení (zejm. dodavatelů, kteří podali nabídku), mají-li tito zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za dodavatele se může zúčastnit pouze 1 zástupce.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018