Suministros - 213092-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Bydgoszcz: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 094-213092

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz
85-090
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Krotoszyńska
Teléfono: +48 52588-16-31
Correo electrónico: przetarg@bg.policja.gov.pl
Fax: +48 52525-53-19
Código NUTS: PL61

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: administracja rządowa terenowa
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego

Número de referencia: SZPiFP-11-18
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa energii elektrycznej do jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz punktów poboru, parametry techniczne i szacunkowe zużycie energii z podziałem na grupy taryfowe zostało ujęte w Specyfikacji technicznej do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

Zadanie nr 1: KWP Bydgoszcz, KMP Bydgoszcz, KPP Inowrocław, KPP Mogilno, KPP Nakło, KPP Sępólno Krajeńskie, KPP Świecie, KPP Tuchola, KPP Żnin wraz z podległymi jednostkami,

Zadanie nr 2: KMP Grudziądz, KMP Toruń, KMP Włocławek, KPP Aleksandrów Kujawski, KPP Brodnica, KPP Chełmno, KPP Golub-Dobrzyń, KPP Lipno,KPP Radziejów, KPP Rypin, KPP Wąbrzeźno, KWP Bydgoszcz wraz z podległymi jednostkami.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 334 875.40 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL61
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego: KWP Bydgoszcz, KMP Bydgoszcz, KPP Inowrocław, KPP Mogilno, KPP Nakło, KPP Sępólno Krajeńskie, KPP Świecie, KPP Tuchola, KPP Żnin wraz z podległymi jednostkami. Szacunkowe zużycie od 1.7.2018 do 31.12.2019 - 5 925,70 MWh.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL61
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego: KMP Grudziądz, KMP Toruń, KMP Włocławek, KPP Aleksandrów Kujawski, KPP Brodnica, KPP Chełmno, KPP Golub-Dobrzyń, KPP Lipno, KPP Radziejów, KPP Rypin, KPP Wąbrzeźno, KWP Bydgoszcz wraz z podległymi jednostkami.Szacunkowe zużycie od 1.7.2018 do 31.12.2019 r. - 3 686,70 MWh.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Zadanie nr 1
Lote nº: część nr 1
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Elektrix S.A.
Bukietowa 5 lok. U1
Warszawa
02-650
Polonia
Código NUTS: PL9
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 770 421.39 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Zadanie nr 2
Lote nº: 2
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Elektrix S.A.
Bukietowa 5 lok. U1
Warszawa
02-650
Polonia
Código NUTS: PL9
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 101 475.36 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednim własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

Stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeśli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby

Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481)jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018