TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213112-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Elbląg: Aparatos para radiología

2018/S 094-213112

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
Elbląg
82-300
Polonia
Persona de contacto: Piotr Rynkowski
Teléfono: +48 552345547
Correo electrónico: prynkowski@szpital.elblag.pl
Código NUTS: PL621

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpital.elblag.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa aparatu RTG z fluoroskopią typu telokomando w ilości 1 szt. wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSZ

Número de referencia: 9/2018
II.1.2)Código CPV principal
33111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG z fluoroskopią typu telokomando w ilości 1 szt. wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSZ w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 430 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79632000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL621
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG z fluoroskopią typu telokomando w ilości 1 szt. wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSZ w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Parametry techniczne oceniane / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 15
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Nr projektu POIS.09.01.00-00-0156/17-00
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 037-080250
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MDS Cardio Sp. z o.o.
Warszawa
02-858
Polonia
Código NUTS: PL92
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 299 908.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 430 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 oraz pkt. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018