Suministros - 213189-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Człuchów: Lámparas y accesorios de iluminación

2018/S 094-213189

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Człuchów
ul. Szczecińska 33
Człuchów
77-300
Polonia
Persona de contacto: Bogusław Lipski
Teléfono: +48 598341001
Correo electrónico: lipski@ugczluchow.pl
Fax: +48 598342424
Código NUTS: PL63

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ugczluchow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Człuchów

Número de referencia: IN.271.14.2017
II.1.2)Código CPV principal
31520000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 887 nieefektywnych i energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych i na ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Człuchów Zakres zadania przewiduje: roboty elektroenergetyczne demontażowe opraw, roboty elektroenergetyczne montażowe opraw, prace pomiarowe i regulacyjne. Zakres prac obejmuje również wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych. Zakres inwestycji nie obejmuje wymiany słupów lub linii napowietrznych oraz kablowych oświetleniowych. Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych, a także pomiary fotometryczne.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 868 404.00 PLN / Oferta más elevada: 1 520 000.00 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45316110
45311200
45311000
71355200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Człuchów.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres robót obejmuje:

— montaż 88 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych,

— wymianę opraw oświetleniowych,

— wymianę przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków na liniach napowietrznych,

— wykonanie kompensacji mocy biernej (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektrycznej dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nie przekraczania ponad umownego poboru energii biernej,

— wymianę przewodów w słupach kablowych,

— zdemontowany materiał przekazać do utylizacji lub do właściciela w zależności od decyzji właściciela zdemontowanego majątku,

— wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych,

— wykonanie pomiarów fotometrycznych po modernizacji przed i po redukcji mocy w oprawach dla przęseł charakterystycznych dla których wykonano obliczenia fotometryczne w dokumentacji projektowej,

— dostawę oprogramowania wraz z niezbędnym osprzętem pozwalającym na samodzielną zmianę przez konserwatora oświetlenia parametrów poziomów redukcji mocy w oprawach,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Do zabudowy należy przewidzieć oprawy drogowe, określone w miejscowościach w załączniku nr 1 do dokumentacji technicznej.

Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych pod następującymi warunkami:

1. Zastosowane oprawy równoważne, muszą spełniać założone warunki oświetleniowe (klasy dróg i sytuacje obliczeniowe zawarte w zał. 5 do dokumentacji technicznej określone dla poszczególnych dróg w załączniku nr1 do dokumentacji technicznej).

2. Zastosowane urządzenia oświetleniowe nie mogą przekroczyć 54,12 kW łącznej mocy zainstalowanej.

Zastosowane oprawy równoważne muszą spełniać wymagania:

— II klasa ochronności przeciwporażeniowej,

— Temperatura barwowa źródeł światła 4000K- 4300K,

— Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 70,

— Wytrzymałość udarowa opraw ≥ 4 kV,

— Stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza),

— Stopień szczelności oprawy min IP 65,

— Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary. W przypadku opraw parkowych dopuszcza się kolor czarny,

— Minimum utrzymania 80 % nominalnego strumienia świetlnego po 60 000 h, ze względu na konieczność utrzymania oszczędności zużycia energii elektrycznej na założonym poziomie nie ma możliwości stosowania w oprawach układu automatycznej redukcji ubytku strumienia świetlnego (bilans mocy opraw musi być stały w czasie trwałości projektu),

— Klosz wykonany ze szkła dla opraw drogowych lub poliwęglanu odpornego na UV dla opraw parkowych.Prąd zasilania diod LED nie większy niż 700 mA,

— Posiadać deklarację własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta znaku CE oraz być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

— Posiadać certyfikat dla znaku ENEC lub równoważnego, tj. nadany przez niezależne laboratorium badawcze,posiadające akredytacje na terenie Unii Europejskiej i potwierdzające wykonanie zgodnie z normami, które potwierdza certyfikat ENEC,

— Regulacja kąta oprawy nie mniej niż zakres -10o +10o,

— Możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia świetlnego opraw w godzinach nocnych do 3 poziomów redukcji.

Oprawy oświetleniowe przed montażem należy zaprogramować na redukcję mocy w godzinach od 23:00 – 5:00 do wielkości 70 % wartości znamionowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPM.10.04.00-22-0003/16
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 213-442126
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Electronic Control Systems S.A.
ul. Krakowska 84
Balice
32-083
Polonia
Teléfono: +48 126587436
Fax: +48 124431100
Código NUTS: PL21

Dirección de internet: www.ecs.com.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 308 553.87 PLN
Valor total del contrato/lote: 868 404.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587900

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587900

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018