TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213199-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Raszyn: Muebles de oficina

2018/S 094-213199

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a
Raszyn
05-090
Polonia
Persona de contacto: Dorota Czajkowska
Teléfono: +48 227017803
Correo electrónico: zam.publ@raszyn.pl
Fax: +48 227017801
Código NUTS: PL913

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla „Rozbudowywanej Szkoły w Ładach" z podziałem na zadania i etapy dostawy

Número de referencia: ZP.271.1.6.2018.DC
II.1.2)Código CPV principal
39130000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia dla „Rozbudowywanej Szkoły w Ładach” z podziałem zadania i etapy dostawy w zakresie:

Zadanie nr 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz”.

Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I.

I IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ.

Zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego”.

Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu informatycznego i elektrycznego objętych zadaniem, zawiera załącznik B do SIWZ.

Zadanie nr 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD”.

Opis sprzętu AGD objętego dostawą w zakresie wymaganych parametrów zawiera załącznik C do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 495 133.08 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39130000
39160000
39150000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL913
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz”.

Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I.

I IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Zamawiajacy złożył wniosek o dofinansowanie częsci dostawy z PROW na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie części mebli innych elementów wyposażenia w ramach projektu: „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na lata 2014-2020.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
30120000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL913
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego”.

Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu informatycznego i elektrycznego objętych zadaniem, zawiera załącznik B do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż sprzętu AGD

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39700000
39220000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL913
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD”.

Opis sprzętu AGD objętego dostawą w zakresie wymaganych parametrów zawiera załącznik C do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 035-075689
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Zakład Produkcyjno-Handlowy LUMAR Jacek Ogórkiewicz
Bydgoszcz
85-374
Polonia
Código NUTS: PL61
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 208 135.29 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 815 931.56 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Eskom IT Sp. z o.o.
Warszawa
00-138
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 657 849.60 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 361 350.89 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż sprzętu AGD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Tronus Polska Sp. z o.o.
Warszawa
01-237
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 46 626.01 PLN
Valor total del contrato/lote: 74 575.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579). Zakres w/w może dotyczyć dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, tj. dostawy i montażu mebli oraz innych elementów wyposażenia wnętrz, dostawy i montażu sprzętu informatycznego i elektrycznego, jak też dostawy i montażu sprzętu AGD.

W/w dostawy będą udzielone na podstawie odrębnej umowy wg. opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu cenowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w złożonych przez Wykonawców ofertach.

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:

50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1,

15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2,

1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 3.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018