TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213200-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Pawłowice: Alimentos para el ganado

2018/S 094-213200

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
00007972800093
ul. Mielżyńskich 14
Pawłowice
64-122
Polonia
Persona de contacto: Roman Kozyra
Teléfono: +48 0-65-529-91-92
Correo electrónico: sekretariat@zdpawlowice.pl
Fax: +48 0-65-529-91-92
Código NUTS: PL417

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zdpawlowice.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Premiks LK 0,5 % mineralno-witaminowy dla loch karmiących.

Número de referencia: 86/2018
II.1.2)Código CPV principal
15700000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Premiks LK 0,5 % mineralno-witaminowy dla loch karmiących.

Zamawiający zamawia 1 tonę premiksu z dostawą do magazynu Zamawiającego w miejscowości Robczysko-Wytwórnia Pasz k/Pawłowic, (w workach max. do 30 kg) z dołączoną etykietą w języku polskim.

— do stosowania w ilości 5 kg/ tonę mieszanki pełnoporcjowej,

— okres trwałosci 6 miesięcy od daty dostawy,

— zawartość składników w 1kg produktu wynoszącej:

Wyszczególnienie Jednostki miary Ilość.

Witamina A j.m. 2 000 000.

Witamina D3 j.m. 300 000.

Witamina E mg 12 000.

Witamina K mg 400.

Witamina B1 mg 400.

Witamina B2 mg 1 000.

Witamina B6 mg 600.

Witamina B12 mg 6.

Niacyna mg 8 000.

Kwas pantotenowy mg 3 200.

Kwas foliowy mg 400.

Biotyna mg 60.

Chlorek choliny mg 60 000.

Żelazo mg 16 000.

Mangan mg 8 000.

Cynk mg 16 000.

Miedź mg 3 000.

Jod mg 160.

Selen mg 60.

Przeciwutleniacz Tak.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany p.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 13 800.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL417
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice.

II.2.4)Descripción del contrato:

Premiks LK 0,5 % mineralno-witaminowy dla loch karmiących.

Zamawiajacy zamawia 1 tonę premiksu z dostawą do magazynu Zamawiającego w miejscowości Robczysko-Wytwórnia Pasz k/Pawłowic (w workach max. do 30 kg) z dołączoną etykietą w języku polskim.

— do stosowania w ilości 5 kg/ tonę mieszanki pełnoporcjowej,

— okres trwałosci 6 miesięcy od daty dostawy,

— zawartość składników w 1 kg produktu wynoszącej:

Wyszczególnienie Jednostki miary Ilość.

Witamina A j.m. 2 000 000.

Witamina D3 j.m. 300 000.

Witamina E mg 12 000.

Witamina K mg 400.

Witamina B1 mg 400.

Witamina B2 mg 1 000.

Witamina B6 mg 600.

Witamina B12 mg 6.

Niacyna mg 8 000.

Kwas pantotenowy mg 3 200.

Kwas foliowy mg 400.

Biotyna mg 60.

Chlorek choliny mg 60 000.

Żelazo mg 16 000.

Mangan mg 8 000.

Cynk mg 16 000.

Miedź mg 3 000.

Jod mg 160.

Selen mg 60.

Przeciwutleniacz Tak.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 054-119015
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Premiks LK 0,5 % mineralno-witaminowy dla loch karmiących.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 21/25
Grodzisk Mazowiecki
05-825
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 13 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art.24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy

2. wraz z ofertą Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

a) Oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE,

c) Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert,

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

e) Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

6. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej,

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 4 do SIWZ,

7. dowód wniesienia wadium – kopia potwierdzona

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018