Suministros - 213225-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Material escolar

2018/S 094-213225

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
NIP 7250028902
ul. Kopcińskiego 29
Łódź
90-142
Polonia
Persona de contacto: Kamil Grzeszczyk
Teléfono: +48 513845795
Correo electrónico: lcdn.kamil@gmail.com
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.wckp.lodz.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://bip.wckp.lodz.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni mechatronicznej i pracowni obrabiarek, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizowanego Projektu – zamówienie podzielono na dwie części

Número de referencia: PI/ŁCDNiKP/1/2018
II.1.2)Código CPV principal
39162110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw pomocy dydaktycznych – specjalistycznego oprogramowania i wyposażenia sprzętowego, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, podstawowego wyposażenia pracowni dydaktycznych, na potrzeby pracowni mechatronicznej i obrabiarek sterowanych numerycznie – sale nr 111 (pracownia nr 1) i nr 4 (pracownia nr 2). Z uwagi na złożony charakter zamówienia, obejmujący dostawy m.in. specjalistycznych urządzeń na użytek funkcjonujących pracowni mechatronicznej i obrabiarek. Zamówienie zostało podzielone na dwie części według poniższego wyszczególnienia:

Część 1) Zadanie 1.

Część 1) Zadanie 2.

Część 1) Zadanie 3.

Część 1) Zadanie 4.

Część 2).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1 Zadania od nr 1 do nr 4

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110
30236000
30190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw pomocy dydaktycznych – specjalistycznego oprogramowania i wyposażenia sprzętowego, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, podstawowego wyposażenia pracowni dydaktycznych, na potrzeby pracowni mechatronicznej i obrabiarek sterowanych numerycznie – sale nr 111 (pracownia nr 1) i nr 4 (pracownia nr 2).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres pisemnej gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na całość przedmiotu dostawy / Ponderación: 15,00
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania dostawy / Ponderación: 25,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: UDA-RPLD.07.04.01-10-0004/16
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30236000
30190000
39162110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw pomocy dydaktycznych – specjalistycznego oprogramowania i wyposażenia sprzętowego, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, podstawowego wyposażenia pracowni dydaktycznych, na potrzeby pracowni mechatronicznej i obrabiarek sterowanych numerycznie – sale nr 111 (pracownia nr 1) i nr 4 (pracownia nr 2).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres pisemnej gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na całość przedmiotu dostawy / Ponderación: 15,00
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania dostawy / Ponderación: 25,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: UDA-RPLD.07.04.01-10-0004/16
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 078-173522
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: PI/ŁCDNiKP/1/2018
Lote nº: 1
Denominación:

Część nr 1

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: PI/ŁCDNiKP/1/2018
Lote nº: 2
Denominación:

Część 2

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi ul. Kopcińskiego 29, informuje stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), że przedmiotowe postępowanie w całości (część nr 1 i nr 2) – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych zostało unieważnione.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wyjaśnia, iż wskutek pomyłki informacje związane z przedmiotowym postępowaniem tj. SIWZ wraz z załącznikami, zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE/UPUE.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Potrępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018