Suministros - 213231-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Equipamiento médico

2018/S 094-213231

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
"Nowy Szpital Wojewódzki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Igielna 13
Wrocław
50-117
Polonia
Teléfono: +48 717359301
Correo electrónico: biuro@nszw.pl
Fax: +48 717359300
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nszw.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: spółka prawa handlowego
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa aparatu do hipotermii zewnętrznej.

Número de referencia: ZP/PN/31/2017
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Aparatu do hipotermii zewnętrznej wraz z przeprowadzeniem szkoleń.

Przez „Aparat do hipotermii zewnętrznej” rozumie się: aparat do hipotermii zewnętrznej wraz ze wszystkimi częściami składowymi, wyposażeniem, akcesoriami, oprogramowaniem, itp. – zgodnie z parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 53 600.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejscem dostawy aparatu do hipotermii zewnętrznej oraz szkoleń jest obiekt szpitala, zlokalizowany w zachodniej części Wrocławia przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę 1 szt. Aparatu do hipotermii zewnętrznej zgodnego z parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ.

2) przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego oraz personelu technicznego, w tym zapewnienie stałego wsparcia aplikacyjnego personelu po przeprowadzeniu szkoleń.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 221-458895
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa aparatu do hipotermii zewnętrznej.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
FORMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Leśnianka 97
Żywiec
34-300
Polonia
Código NUTS: PL225
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 55 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 53 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Wadium:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późniejszymi zmianami).

3) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4) Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku PKO BP S.A. (z adnotacją „Wadium – nr postępowania: ZP/PN/31/2017): numer rachunku dla podmiotów krajowych: 86 1020 5226 0000 6902 0561 7784, numer rachunku dla podmiotów zagranicznych:86 1020 5226 0000 6902 0561 7784, kod SWIFT: BPKOPLPW,

6) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz dopuszczonych formach:

a) oryginał dokumentu winien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego, tj. Nowy Szpital Wojewódzki, ul.Igielna 13, 50-117 Wrocław, przed upływem terminu składania ofert (również w przypadku dostarczenia wadium za pośrednictwem poczty);

b) wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Igielna 13,50-117 Wrocław;

c) Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela donieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7) Pozostałe wymagania dotyczące wadium zostały wskazane w Rozdziale 11 SIWZ.

2. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – został zawarty w Rozdziale 8A SIWZ.

3. Zamawiający NIE przewiduje udzielenia zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1113) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami).

2) Zastrzeżona w pkt. 1) powyżej droga przekazania faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy:

a) ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, pełnomocnictw (jeśli będą składane) oraz

b) oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp oraz

c) oświadczeń i dokumentów lub pełnomocnictw, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp.

3) Pozostałe informacje dotyczące sposobu porozumiewania zostały wskazane w Rozdziale 9 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i pkt. 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018