Suministros - 213243-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo de red

2018/S 094-213243

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Jana Pawła II nr 70
Warszawa
00-175
Polonia
Persona de contacto: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa
Teléfono: +48 225950736
Correo electrónico: izabella.helbing@arimr.gov.pl
Fax: +48 223185411
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.arimr.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Państwowa osoba prawna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup systemu uwierzytelniania i kontroli dostępu dla sieci LAN, WLAN i VPN

Número de referencia: DPiZP.2610.33.2017
II.1.2)Código CPV principal
32420000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem Umowy jest zakup systemu uwierzytelniania i kontroli dostępu dla sieci LAN, WLAN i VPN. Przedmiot Umowy obejmuje:

1) sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego, nienoszącego śladów uprzedniego używania, Sprzętu IT wraz z Oprogramowaniem, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy;

2) wykonanie Wdrożenia szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy,

3) świadczenie Serwisu gwarancyjnego dla dostarczonego Sprzętu IT i Oprogramowania przez okres 60 miesięcy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 904 447.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72267000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL9
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego, nienoszącego śladów uprzedniego używania, Sprzętu IT wraz z Oprogramowaniem, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy;

2) wykonanie Wdrożenia szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy,

3) świadczenie Serwisu gwarancyjnego dla dostarczonego Sprzętu IT i Oprogramowania przez okres 60 miesięcy.

2. Wykonawca, wraz z dostawą Sprzętu IT i Oprogramowaniem, dostarczy Zamawiającemu Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 9 Umowy.

3. W ramach realizacji Umowy Wykonawca wykona Dokumentację powykonawczą wdrożenia i dostarczy ją Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej do akceptacji i odbioru.

4. W ramach Umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu 1000 godzin konsultacji technicznych, świadczonych przez inżyniera specjalizującego się w oferowanym Sprzęcie IT i Oprogramowaniu, w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania Umowy, w zakresie problemów dotyczących Sprzętu IT lub Oprogramowania. Konsultacje będą obejmowały analizy, audyty oraz rekomendacje dotyczące Sprzętu IT lub Oprogramowania, jak również wszelkiego rodzaju prace konfiguracyjne Sprzętu IT lub Oprogramowania oraz pomoc przy pracach technicznych przeprowadzanych przez Kupującego w COPD.

5. W ramach konsultacji technicznych, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego przeprowadzi warsztaty lub prezentacje dot. wskazanego elementu Sprzętu IT oraz Oprogramowania w Centrali Zamawiającego przy ul. Poleczki 33 w Warszawie. Czas dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego nie będzie wliczony jako wykorzystanie dostępnej puli godzin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres świadczenia Serwisu gwarancyjnego / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 209-432510
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
"Ventus Communications” Sp. z o.o
ul. Swoboda 12
Poznań
60-391
Polonia
Código NUTS: PL415
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
S&T Services Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 21d
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 295 957.80 PLN
Valor total del contrato/lote: 904 447.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
62-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://arimr.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018