Suministros - 213278-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Rzeszów: Módulos solares fotovoltaicos

2018/S 094-213278

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polonia
Persona de contacto: Monika Hydryńska
Teléfono: +48 178754681
Correo electrónico: zampub@erzeszow.pl
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.erzeszow.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 53 budynków na terenie miasta Rzeszowa

Número de referencia: CZ-A.271.111.333.2017
II.1.2)Código CPV principal
09331200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w formule zaprojektuj – zbuduj kompleksowe: przygotowanie koniecznych do realizacji projektów wykonawczych, zatwierdzenie ich w całości u inwestora, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na 53 budynkach użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Instalacje mają generować energię ze słońca i oddawać ją do istniejącej instalacji elektrycznej budynku.Instalacje muszą być wykonane w taki sposób, aby spełniały swoją funkcję bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez użytkownika. Powyższy opis ze względu na limit znaków jest wersją skróconą.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ w rozdziale III (dostępnej pod adresem:bip.erzeszow.pl) oraz w załącznikach do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 7 995 000.00 PLN / Oferta más elevada: 10 331 815.50 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45315600
71220000
45311000
45223200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w formule zaprojektuj – zbuduj kompleksowe: przygotowanie koniecznych do realizacji projektów wykonawczych, zatwierdzenie ich w całości u inwestora, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na 53 budynkach użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Instalacje mają generować energię ze słońca i oddawać ją do istniejącej instalacji elektrycznej budynku.Instalacje muszą być wykonane w taki sposób, aby spełniały swoją funkcję bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez użytkownika.

Z uwagi na powyższe roboty przedmiot zamówienia obejmuje:

— opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmującej budowę instalacji fotowoltaicznej, instalacji elektrycznej związanej z wykonaniem w/w instalacji oraz robót towarzyszących koniecznych do wykonania,

— sporządzenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/uzgodnienie koniecznych dokumentacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,

— wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy.

Z programu funkcjonalno-użytkowego zostały wyłączone 4 budynki:

1) budynek administracyjny, ul. Hanasiewicza 10 (ZAL-46),

2) budynek administracyjny, ul. Targowa 1 (ZAL-48),

3) Przychodnia Specjalistyczna nr 3, ul. Hoffmanowej 8 (ZAL -51),

4) Przychodnia Specjalistyczna, ul. Lubelska 6 (ZAL-53).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.03.04.00-18-0002/17
II.2.14)Información adicional

1. Projekt nr RPPK.03.04.00-18-0002/17 pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Czysta energia, działanie: 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2. Kryteria oceny ofert:

– cena – 60 %,

– termin realizacji – 30 %,

– doświadczenie kierownika robót branży elektrycznej – 10 %.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 242-502415
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: CZ-A.271.111.333.2017
Denominación:

Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 53 budynków na terenie miasta Rzeszowa

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Konsorcjum firm: Lider ML System S.A.
Zaczernie 190G
36-062
Polonia
Código NUTS: PL823
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Partner konsorcjum: ML System + Sp. z .o.o.
Zaczernia 190G
36-062 Zaczernie
Polonia
Código NUTS: PL823
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 365 031.69 PLN
Valor total del contrato/lote: 8 399 850.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona następujące roboty: roboty branży elektrycznej oraz roboty branży budowlanej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018