Suministros - 213311-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Materiales de construcción

2018/S 094-213311

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 073-161439)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Glavna direktsiya „Izpalnenie na nakazaniyata“
129010029
bul. „Gen. Nikolay G. Stoletov“ No. 21
Sofiya
1309
Bulgaria
Persona de contacto: Vasil Vasilev, Nikolay Dimitrov, Vladislav Ankov
Teléfono: +359 28139257/ +359 28139113/ +359 28139271
Correo electrónico: lop@gdin.bg
Fax: +359 28139107
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gdin.bg

Dirección del perfil de comprador: http://profile.gdin.bg/538e8edc9d76d52528e1b6f95807c4f4

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на строителни материали за срок от 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“

II.1.2)Código CPV principal
44110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на строителни материали за срок от 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“. Доставките ще се извършват на четири пъти, по шестмесечия, след предварителна заявка от страна на представител на възложителя или представител на съответната териториална служба на ГД „Изпълнение на наказанията“. Подробно описание на видовете строителни материали, които ще се доставят за нуждите на териториалните служби на ГДИН (19 броя), включително прогнозни количества от всеки вид, са посочени в техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 073-161439

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: срок за получаване на оферти или заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 17/05/2018
Hora local: 17:00
Léase:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 17:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 18/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 31/05/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Началник на отдел ФРО в ГДИН е възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № Л-1694 от 12 април 2018 г. на ВПД главния директор на ГДИН.