TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213315-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Equipamiento médico

2018/S 094-213315

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 078-173709)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Weigla 5
Wrocław
50-981
Polonia
Persona de contacto: Piotr Strąk - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław
Teléfono: +48 261660550
Correo electrónico: alewicka@4wsk.pl
Fax: +48 261660550
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.4wsk.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu - Etap III” - część I

Número de referencia: 33/WZM/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu - Etap III” - część I:

Pakiet 1 - Aparat rtg przyłóżkowy cyfrowy - 1 szt.;

Pakiet 2 - Aparat rtg typu ramię C - ortopedyczny - 1 szt.;

Pakiet 3 - Stół operacyjny chirurgia ogólna - 1 szt.;

Pakiet 4 - Diatermia chirurgiczna - 6 szt.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 078-173709

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: pkt. 2 ppkt. 3
En lugar de:

3) W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów dot. przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt, w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

W przypadku formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowna lub kurierska – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

Léase:

3) W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień złożenia dokumentów dot. przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt, w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp).

W przypadku formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowna lub kurierska – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:

Data: 30/05/2018

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 30.5.2018 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

Léase:

Data: 04/06/2018

Czas lokalny: 11:00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 4.6.2018 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

Número de apartado: VI.3
En lugar de:

1. Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100). Na poszczególne pakiety w wysokości (PLN):

PAKIET KWOTA [PLN]

Pakiet 1 - 9 000,00 PLN

Pakiet 2 - 6 000,00 PLN

Pakiet 3 - 6 000,00 PLN

Pakiet 4 - 9 000,00 PLN

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (9 000,00 PLN + 6 000,00 PLN).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. 30.5.2018 r. godz. 10:30

2. Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

5) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 30.5.2018 r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

Z zaznaczeniem:,,Wadium znak sprawy: 33/WZM/2018”.

Uwaga: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

3) Kwotę gwarancji;

4) Termin ważności gwarancji;

5) Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji),

4. Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

5. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

6. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

Uwaga!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

7. Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.

Léase:

1. Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100). Na poszczególne pakiety w wysokości (PLN):

Pakiet Kwota [PLN]

Pakiet 1 - 9 000,00 PLN

Pakiet 2 - 6 000,00 PLN

Pakiet 3 - 6 000,00 PLN

Pakiet 4 - 9 000,00 PLN

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (9 000,00 PLN + 6 000,00 PLN).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. 4.6.2018 r. godz. 10:30

2. Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp,

5) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 30.5.2018 r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

Z zaznaczeniem: „Wadium znak sprawy: 33/WZM/2018”.

Uwaga: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10:00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

3) Kwotę gwarancji;

4) Termin ważności gwarancji;

5) Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji),

4. Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

5. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (Kasa szpitalna – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

6. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

Uwaga!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

7. Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: