Suministros - 213339-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Vehículos de motor

2018/S 094-213339

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 075-166672)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
AK15427
Fényes Elek utca 7–13.
Budapest
1024
Hungría
Persona de contacto: dr. Kleithal Mariann
Teléfono: +36 18199171
Correo electrónico: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kozut.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.kozut.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Könnyűteher-gépjárművek beszerzése

Número de referencia: KF-2018/0000444
II.1.2)Código CPV principal
34100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Könnyűteher-gépjárművek bérlése határozott időre szóló flottakezelési szerződés keretében, az alábbi megoszlás szerint.

2 db Művezetői gépjármű I., 139 db Művezetői gépjármű II., 7 db Művezetői gépjármű III., 26 db Művezetői gépjármű IV., 274 db Duplafülkés, platós gépjármű I., 2 db Duplafülkés, platós, ponyvás gépjármű II

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166672

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
En lugar de:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet

— köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), g-q) pontja, illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedéseket rövid leírását a formanyomtatványon feltüntetni. A hivatkozott jogerős határozatot csatolni kell. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára 321/2015 (X.30) Korm. rendelet előírja.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.

Ajánlatkérő akként rendelkezik, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a Kbt. 69. § szerinti bírálatot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Léase:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő – adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet

— köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64.§-ában foglaltakra.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára Korm.r. előírja.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.

Ajánlatkérő akként rendelkezik, hogy a Kbt. 81. § (5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a Kbt. 69. § szerinti bírálatot.

A Korm.r. III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 25/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 31/05/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
En lugar de:

P/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői

Jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

P/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés

c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Léase:

P/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői

Jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

P/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés

c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
En lugar de:
Fecha: 24/07/2018
Léase:
Fecha: 30/07/2018
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
En lugar de:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni. Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

M/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés

a) pontja alapján, a 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz (könnyűteher-gépjármű) flottakezeléséről és/vagy tartós bérletéről szóló nyilatkozata.

A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, elérhetőség),

— a szállítás tárgya,

— a szállítás mennyisége,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Léase:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni. Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

M/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés

a) pontja alapján, a 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz (könnyűteher-gépjármű) flottakezeléséről és/vagy tartós bérletéről szóló nyilatkozata.

A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, elérhetőség),

— a szállítás tárgya,

— a szállítás mennyisége,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei
En lugar de:
Fecha: 25/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 31/05/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: III.2.2
Localización del texto que se va a modificar: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
En lugar de:

Amennyiben az Ajánlattevő valamely kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban késedelembe esik, úgy az Ajánlatkérő részére késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelem minden megkezdett napja után, a késedelemmel érintett gépjármű havi nettó bérleti díja 5 %-ának megfelelő mértékű kötbért kell fizetni. A késedelmi-hibás teljesítési kötbérek együttes legmagasabb összege nettó 1 000 000 Ft gépjárművenként. Késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Ajánlatkérő nem fizet előleget. Nyertes ajánlattevő 1 db tételes számla benyújtására jogosult. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek. alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Léase:

Amennyiben az Ajánlattevő valamely kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban késedelembe esik, úgy az Ajánlatkérő részére késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelem minden megkezdett napja után, a késedelemmel érintett gépjármű havi nettó bérleti díja 5 %-ának megfelelő mértékű kötbért kell fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett gépjárműre vetített napi késedelmi kötbér hússzorosa. A kötbérmaximum elérése esetén Ügyfél jogosult az egyedi szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben az Ajánlattevő hibásan teljesít, úgy az Ajánlatkérő részére hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítés minden megkezdett napja után, a hibás teljesítéssel érintett gépjármű havi nettó bérleti díja 10 %-ának megfelelő mértékű kötbért kell fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett gépjárműre vetített napi hibás teljesítési kötbér harmincszorosa. A kötbérmaximum elérése esetén Ajánlattevőnek cseregépjárművet kell biztosítania (az új gyári, a műszaki követelményekben meghatározott gépjármű megérkezéséig), melyért bérleti díjat nem számíthat fel.

Késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető egyazon gépjármű tekintetében.

Ajánlatkérő nem fizet előleget. Nyertes ajánlattevő havonta jogosult tételes számla benyújtására. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek. alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: További információk
En lugar de:

6) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész esetén: 1-100 pont.

Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: valamennyi részszempont esetében fordított arányosítás.

Léase:

6) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész esetén: 0-100 pont.

Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: valamennyi részszempont esetében fordított arányosítás.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály hiánypótlási felhívására tekintettel az ajánlati felhívás megjelölt pontjait és a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.