TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213361-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Reactivos de laboratorio

2018/S 094-213361

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 058-127872)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
Warszawa
02-776
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Lankiewicz-Klimek
Teléfono: +48 223496222
Correo electrónico: zaopat@ihit.waw.pl
Fax: +48 223496223
Código NUTS: PL9

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ihit.waw.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej, immunohematologicznej, cytogenetycznej, wirusologicznej, do genotypowania HLA, do izolacji DNA, oraz filtrów i wkładów do inkubatora i systemu

Número de referencia: IHIT/P/5/2018
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera – Załącznik nr 1A (zadania 1 – 51) do SIWZ oraz Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy.

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe jak opisane w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy). Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały użyte nazwy własne/marki produktów lub producenta Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Za równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez oferowany produkt równoważnych funkcjonalności i parametrów technicznych nie gorszych niż produkt wskazany przez Zamawiającego.

Uwaga:

Załącznik nr 1A – Arkusz danych oferowanych odczynników jest załącznikiem do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ i stanowi integralną część oferty. Niezłożenie załącznika nr 1A (formularza/y na który została/y złożona oferta) wraz z ofertą powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. ...

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 058-127872

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 17/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 21/05/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: