Suministros - 213388-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Kraśnik: Ordenadores portátiles

2018/S 094-213388

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 061-134340)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Kraśnik
431019402
ul. Lubelska 84
Kraśnik
23-200
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Kulik
Teléfono: +48 818251540
Correo electrónico: zp@krasnik.eu
Fax: +48 818252709
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozwój infrastruktury szkolnej w Mieście Kraśnik

Número de referencia: FZP.271.1.22.2018
II.1.2)Código CPV principal
30213100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia pn.: „Rozwój infrastruktury szkolnej w mieście Kraśnik” jest dostawa wyposażenia pracowni siedmiu szkół publicznych z terenu miasta Kraśnik.

2.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury szkolnej w mieście Kraśnik”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna.

3.Zamówienie zostało podzielone na 3 następujące części (Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych):

1)Część nr 1 -„Dostawa komputerów przenośnych i mobilnych wózków na laptopy”

2)Część nr 2 - „Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych”

3)Część nr 3 - „Dostawa wyposażenia pracowni chemicznej”.

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsca dostawy i plan rozmieszczenia zawierają załącznik nr 1a, 1b i 1c do SIWZ oraz wzory umów stanowiące złączniki do SIWZ nr 9a, 9b i 9c.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 061-134340

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 3
En lugar de:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 29/06/2018

Léase:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 50.

Número de apartado: VI.3
En lugar de:

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty

W koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie.

W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Rozwój infrastruktury szkolnej

W Mieście Kraśnik – część/części nr ...”, nie otwierać przed 18.5.2018 r. godz. 11:30”. Dokument musi być złożony w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik przed upływem terminu składania ofert tj.: do 18.5.2018 r. do godz. 11:00.

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 18.5.2018 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego

W pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Léase:

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty

W koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie.

W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Rozwój infrastruktury szkolnej

W Mieście Kraśnik – część/części nr ...”, nie otwierać przed 6.6.2018 r. godz. 11:30”. Dokument musi być złożony w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik przed upływem terminu składania ofert tj.: do 6.6.2018 r. do godz. 11:00.

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 6.6.2018 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego

W pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 18/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 06/06/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 16/07/2018
Léase:
Fecha: 03/08/2018
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 18/05/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 06/06/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: