TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 214246-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Varna: Grava, arena, piedras machacadas y agregados

2018/S 094-214246

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Vodosnabdyavane i kanalizatsiya — Varna“ OOD
103002253
ul. „Prilep“ No. 33
Varna
9010
Bulgaria
Persona de contacto: po tehnicheski vaprosi — Yordan Andreev; vaprosi po dokumentatsiyata — Elka Nikolova
Teléfono: +359 52974330/ +359 52974270
Correo electrónico: opvik@vikvarna.com
Fax: +359 52500991
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://vikvarna.com

Dirección del perfil de comprador: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://94.190.184.42/ZopView.aspx?DosieID=285
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на инертни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД.

II.1.2)Código CPV principal
14210000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата обществена поръчка e доставка на инертни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД, описани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Прогнозните годишни нужди от видовете инертни материали, определени въз основа на последния тригодишен период, са както следва:

1. Пясък за пътни настилки — 12 000 т;

2. Трошен камък — 8 000 т;

3. Пясък за бетон — 1 000 т;

4. Добавъчни материали за обикновен бетон — 300 т;

5. Млян варовик — 100 т;

6. Ломен камък — 100 т.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
14212210 - AB27
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Област Варна.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на настоящата обществена поръчка e доставка на инертни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД, описани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Прогнозните годишни нужди от видовете инертни материали, определени въз основа на последния тригодишен период, са както следва:

1. Пясък за пътни настилки — 12 000 т;

2. Трошен камък — 8 000 т;

3. Пясък за бетон — 1 000 т;

4. Добавъчни материали за обикновен бетон — 300 т;

5. Млян варовик — 100 т;

6. Ломен камък — 100 т.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Срок на доставка / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 000 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

1.6.2021 г.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Изменения на договора за обществена поръчка се допускат:

(1) в случаите по чл. 116, т. 2—6 от ЗОП.

(2) На основание чл. 116, т. 1 от ЗОП:

— При намаление на договорените цени в полза на възложителя,

— в случай, че при изтичане на договора не е достигната неговата пределна стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов договор по реда на ЗОП — удължаване срока на договора с до 6 месеца, или до изчерпване на прогнозната стойност, или до сключване на нов договор по реда на ЗОП, при съгласие от двете страни.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Не се поставят.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се поставят.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не се поставя.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участниците да разполагат със съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно: транспортна техника (камиони) с товароносимост 10 тона за ритмичното и качествено изпълнение на поръчката.

Информацията се представя чрез попълване на част ІV, раздел „В“, т. 9) на ЕЕДОП — участникът декларира наличието на минимум 5 (пет) броя камиони с товароносимост не по-малка от 10 тона и ги описва по марка/модел, регистрационен номер, както и основание за тяхното ползване.

На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи актуални доказателства за съответствието му с изискването на възложителя, а именно: Декларация за наличието на минимум 5 (пет) броя камиони с товароносимост не по-малка от 10 тона, описани по марка/модел, регистрационен номер, както и основание за тяхното ползване.

2. Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, за удостоверяване на съответствието им с техническата спецификация.

Информацията се представя чрез попълване на част ІV, раздел „В“, т. 12) на ЕЕДОП — участникът декларира наличието на Сертификати (или еквивалентни документи), издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на предлаганите стоки с техническата спецификация.

На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи актуални доказателства за съответствието му с изискването на възложителя, а именно: заверени за вярност копия на Сертификати и/или еквивалентни документи, доказващи съответствието на предлаганите стоки с техническата спецификация.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Всеки участник да разполага с минимум 5 (пет) броя камиони с товароносимост не по-малка от 10 тона.

2. Наличие на Сертификати, доказващи съответствието на предлаганите стоки с техническата спецификация.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на настоящата обществена поръчка в държавата, в която е установено. За тези лица не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

2. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

3.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

4. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Размерът на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора се определя на 0,3 % (нула цяло и три процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 5 от ЗОП, всяка гаранция се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Финансирането на настоящата поръчка се осъществява със средства на дружеството.

Плащанията договора ще се извършват в лева, чрез банков превод по банковата сметка на изпълнителя, отложено до 30 дни от подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на изрядна фактура (която дата е по-късна).

Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва плащания при условията на чл. 66, ал. 4—7 от ЗОП (ако е приложимо).

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

Отварянето на офертите ще се извърши в административната сграда на „В и К — Варна“ ООД, гр. Варна, ул. „Прилеп“ № 33, ЦУ, заседателна зала № 2.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на ценовите предложения ще се извърши в присъствието на лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП и с предварително обявление в профила на купувача с дата, час и място на отварянето, публикувано не по-късно от два работни дни преди отварянето.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018